36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Zamówienia publiczne

Realizacja programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV

Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Gmina Boguchwała, 36-040 Boguchwała, ul. Doktora Tkaczowa 134, zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zapytania jest przejęcie obowiązków realizacji programu zdrowotnego pn. "Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) wśród dziewcząt w gminie Boguchwała na lata 2017-2018".

2. Inne istotne warunki zamówienia:

 • Przeprowadzenie społecznej kampanii edukacyjno-informatycznej dotyczącej profilaktyki raka szyjki macicy dla dziewczynek objętych programem, ich opiekunów oraz chłopców z danego rocznika, przez wykwalifikowany personel (lekarz ginekolog) wg wcześniej ustalonego scenariusza. Zapoznanie uczestników z podstawowym zasadami przeciwdziałania zakażeniom HPV, odpowiednio dostosowane do wieku odbiorcy. Zapoznanie rodziców z działaniem szczepionki z uwzględnieniem działań niepożądanych.
 • Uzyskanie pisemnej zgody od rodzica lub opiekuna prawnego na wykonanie cyklu szczepień.
 • Przeprowadzenie badania lekarskiego kwalifikującego do zaaplikowania szczepienia ochronnego.
 • Zakup szczepionek o możliwie najwyższej ochronie tj. szczepionek czterowalentnych w niezbędnej ilości oraz ich przechowywanie zgodne z obowiązującymi przepisami i zaleceniami producenta. Szczepionki muszą być dopuszczone do obrotu na terenie Polski na podstawie pozwolenia wydanego przez Prezesa Urzędu Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
 • Przeprowadzenie cyklu zalecanych przez producenta szczepionki profilaktycznych szczepień ochronnych z zapewnieniem niezbędnych do tego środków medycznych.
 • Udokumentowanie dokonanego szczepienia ochronnego w dokumentacji medycznej danej osoby. Sporządzanie sprawozdań z danymi potrzebnymi do obliczenia  mierników efektywności zawartych w programie.

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

Warunkiem niezbędnym przystąpienia do konkursu jest spełnienie przez oferenta wymagań określonych dla podmiotów leczniczych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

4. Wykaz niezbędnych oświadczeń i dokumentów wymaganych od oferentów:

 • Kserokopia dokumentu dotyczącego statusu prawnego oferenta,
 • Kserokopia wpisu do właściwego rejestru/ewidencji zakładów opieki zdrowotnej
 • Wykaz kwalifikacji personelu medycznego realizującego świadczenia zdrowotne w zakresie zgodnym z przedmiotem konkursu ofert (zał. nr 2)

5. Termin realizacji zamówienia:

Szczepienia powinny odbyć się wg schematu:

 • I dawka szczepionki – kwiecień, maj 2017
 • II dawka szczepionki – czerwiec, lipiec 2017
 • III dawka szczepionki – październik, listopad 2017

6. Kryteria oceny ofert:

 • 90% cena jednostkowa świadczenia - 90 pkt.
 • doświadczenie w realizacji podobnych programów:
  - 10 programów i więcej - 10 pkt.
  - od 5 do 9 programów - 5 pkt.
  - od 1 do 4 programy - 3 pkt.

Rażąco niska lub wysoka cena jednostkowa świadczenia może spowodować wyłączenie oferty z oceny.

7. Osoba z Gminy Boguchwała uprawniona do kontaktu:

Katarzyna Błońska-Mnich, tel. 17 87 55 255

8. Sposób złożenia oferty:

Kompletną ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej opisem z punktu 1 należy sporządzić w formie pisemnej i złożyć w terminie do dnia 16.02.2017 r. do godziny 15:30 w Urzędzie Miejskim w Boguchwale, ul. Doktora Tkaczowa 134, 36-040 Boguchwała. Oferty przesłane pocztą będą zakwalifikowane do konkursu pod warunkiem, że zostaną dostarczone przez pocztę do siedziby Zamawiającego w terminie do 16 lutego 2017 r. (decyduje data wpływu do UM).

Zamawiający dokona wyboru oferty Wykonawcy, w oparciu o bilans wszystkich kryteriów oceny ofert. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Gminy Boguchwała do zawarcia umowy.

 • Data aktualizacji: 2018-12-13 21:01
 • |
 • Licznik odwiedzin: 8 873 522