36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | godz. pracy UM: pn. 07:30-17:30, wt.-pt. 07:30-15:00 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | godz. pracy UM: pn. 07:30-17:30, wt.-pt. 07:30-15:00 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe - Interreg

Gmina Boguchwała zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej dla zadania pn.: Opracowanie Analizy ekonomiczno-finansowej stanowiącej załącznik do wniosku planowanego do złożenia  w ramach Programu Współpracy Transgranicznej  Interreg V-A Polska- Słowacja 2014-2020.

1. Przedmiot zamówienia:
Opracowanie Analizy ekonomiczno-finansowej do projektu planowanego do złożenia w ramach Osi priorytetowej I Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza.

2. Warunki wymagane od wykonawców w zakresie przedmiotu zamówienia:
Analizę ekonomiczno-finansową należy opracować zgodnie z wytycznymi określonymi w Załączniku nr 4  do Podręcznika Beneficjenta, dostępną na stronie internetowej https://pl.plsk.eu/-/podrecznik-beneficjenta. Wykonawca zobowiązany jest do poprawy Analizy ekonomiczno-finansowej z uwzględnieniem zmian i uwag Zamawiającego.

3. Termin realizacji zamówienia:

  • Rozpoczęcie: od dnia podpisania umowy
  • Zakończenie: 05.08.2016

4. Kryteria oceny ofert:

Najniższa cena 100 %

5. Osoba uprawniona do kontaktu:

Joanna Przystaś tel: 17 87 55 221, j.przystas@um.boguchwala.pl, fax: 17 87 55 209

6.Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej lub elektronicznej. Oferta powinna być sporządzona na druku "Formularza ofertowego", stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Złożenie oferty stanowi akceptację warunków umowy, zawartych we "Wzorze umowy" stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

7. Miejsce złożenia oferty:

Oferta musi być opatrzona pieczątką firmową i podpisem oferenta oraz zawierać datę sporządzenia. Oferta powinna być złożona osobiście lub przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej, w wyznaczonym terminie w siedzibie Zamawiającego, pod adresem: Biuro Obsługi Klienta, Gmina Boguchwała, 36-040 Boguchwała, ul. Dr Tkaczowa 134 lub na adres: j.przystas@um.boguchwala.pl.

8. Termin składania ofert upływa w dniu:

21.07.2016 r. do godz. 14:00

  • Data aktualizacji: 2019-02-20 14:00
  • |
  • Licznik odwiedzin: 9 210 549