36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | godz. pracy UM: pn. 07:30-17:30, wt.-pt. 07:30-15:00 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | godz. pracy UM: pn. 07:30-17:30, wt.-pt. 07:30-15:00 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Zamówienia publiczne

Dowóz uczniów do szkół publicznych i uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Boguchwała do szkół specjalnych

Gmina Boguchwała, 36-040 Boguchwała ul. Doktora Tkaczowa 134, zaprasza do konkursu ofert poprzedzającego zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na "Dowóz uczniów do szkół publicznych i uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Boguchwała do szkół specjalnych i klas integracyjnych w roku szkolnym 2015/2016".

Umowa zostanie zawarta na okres od 1.09.2015 r. do 30.06.2016 r.

Informacje o warunkach udziału w konkursie ofert, formularze ofert, wzory umów udostępnione są w Wydziale Społecznym Urzędu Miejskiego w Boguchwale ul. Doktora Tkaczowa 134, pok. 25, w godz. od 8:00 do 15:00 oraz na stronie internetowej: www.boguchwala.pl.

Zainteresowanych zaprasza się do składania ofert w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Boguchwale ul. Doktora Tkaczowa 134, 36-040 Boguchwała w terminie do dnia 10.08.2015 r. do godz. 9:00.

Oferty należy składać  wraz z wymaganymi dokumentami w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie i opisać następująco: Oferta w postępowaniu na: „Dowóz uczniów do szkół publicznych i uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Boguchwała do szkół specjalnych i klas integracyjnych  w roku szkolnym 2015/2016”. Nie otwierać przed dniem 10.08.2015 r. godz. 9:00".

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Boguchwale ul. Doktora Tkaczowa 134, pok. 25, dnia 10.08.2015 r. o godz. 9:30. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Boguchwale ul. Doktora Tkaczowa 134. II piętro oraz na stronie internetowej www.boguchwala.pl.

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert oraz przesunięcia terminu rozstrzygnięcia postępowania bez podania przyczyn.

Oferent ma prawo złożenia odwołania do Burmistrza Boguchwały w terminie do 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania.

  • Data aktualizacji: 2019-02-20 08:01
  • |
  • Licznik odwiedzin: 9 206 527