36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | godz. pracy UM: pn. 07:30-17:30, wt.-pt. 07:30-15:00 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | godz. pracy UM: pn. 07:30-17:30, wt.-pt. 07:30-15:00 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe - kolonie letnie

Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Gmina Boguchwała, 36-040 Boguchwała, ul. Doktora Tkaczowa 134, zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Zorganizowanie kolonii letnich dla 30 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.

2. Inne istotne warunki zamówienia:

 • Zorganizowanie i przeprowadzenie 10 dniowej kolonii letniej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z programem profilaktycznym oraz szeregiem atrakcji  dostosowanych do możliwości i potrzeb uczestników.
 • W programie kolonii musi się znaleźć:
  - program profilaktyczny oraz rozwojowy, przeprowadzony przez wykwalifikowany personel (pedagog, psycholog, socjolog)
  - wycieczki krajoznawcze,
  - korzystanie z kąpieliska lub basenu,
  - zajęcia sportowo rekreacyjne,
  - zajęcia z bezpieczeństwa o ruchu drogowym i udzielania pierwszej pomocy,
  - spotkania z policjantami, strażakami itp.,
  - konkursy z nagrodami,
  -wieczory przy ognisku
  -inne atrakcji np. jazda konna
 • Organizator musi zabezpieczyć zakwaterowanie oraz 4 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek i kolację).
 • Organizator musi dysponować wykwalifikowaną kadrą: doświadczony kierownik kolonii, wychowawcy kolonii, psycholog, animator wolnego czasu, opiekę medyczną, przewoźników*.
 • Organizator kolonii musi zapewnić wszystkie wymagane ubezpieczenia.
 • Dokładny termin kolonii zostanie uzgodniony z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, preferowany termin druga połowa lipca 2015 r.
 • Organizator musi zgłosić kolonię do Kuratorium Oświaty.

* transport z Boguchwały do miejsca wypoczynku oraz powrót

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 • posiadają udokumentowane uprawnienia do wykonywania zamówienia,
 • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.

4. Termin realizacji zamówienia:

Od drugiej połowy lipca do końca wakacji 2015

5. Kryteria oceny ofert:

Najniższa cena usługi za 10 dniowy pobyt 1 osoby.

6. Osoba z Gminy Boguchwała uprawniona do kontaktu:
Katarzyna Błońska-Mnich, tel. 17 87 55 255

7. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej z adnotacją "Zorganizowanie kolonii letnich dla 30 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych".

Sposób złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 18.06.2015 r., do godziny 15:30, w Urzędzie Miejskim w Boguchwale, ul. Doktora Tkaczowa 134, 36-040 Boguchwała, bądź przesłać pocztą.

Za zachowanie terminu rozumie się datę otrzymania oferty przez Zamawiającego na załączonym formularzu ofertowym wraz z odpisem z właściwego rejestru albo zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej oraz potwierdzenie wykształcenia.

Zamawiający dokona wyboru oferty Wykonawcy, w oparciu o bilans wszystkich kryteriów oceny ofert. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Gminy Boguchwała do zawarcia umowy.

 • Data aktualizacji: 2019-01-23 14:25
 • |
 • Licznik odwiedzin: 9 071 935