36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | godz. pracy UM: pn. 07:30-17:30, wt.-pt. 07:30-15:00 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | godz. pracy UM: pn. 07:30-17:30, wt.-pt. 07:30-15:00 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe - materiały reklamowe [Młodzieżowa Rada Miejska]

Gmina Boguchwała zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie oraz dostarczenie materiałów reklamowych dla Młodzieżowej Rady Miejskiej.

2. Termin realizacji zamówienia:

Od dnia podpisania zamówienia do 28 maja 2015 r.

3. Warunki płatności:

Przelew (wynagrodzenie zostanie wypłacone przelewem po wykonaniu usługi oraz wystawieniu faktury VAT w terminie 30 dni od daty wpływu faktury
do Urzędu Miejskiego w Boguchwale).

4. Inne istotne warunki zamówienia:

Wykonanie oraz dostarczenie materiałów reklamowych zgodnie z załączonym zapotrzebowaniem ujętym w zestawieniu.

W cenie należy uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi w tym koszt opracowania graficznego nadruku (wizualizacja logotypu oraz nadruku w załączniku). Koszty dostarczenia gadżetów do tutejszego Urzędu pokrywa Wykonawca.

Dopuszcza się zamówienie częściowe - wybrane pozycje z całego zestawienia.

5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, poprzez wykazanie: iż Wykonawca został zarejestrowany we właściwym, ze względu na formę organizacyjna, w jakiej prowadzi działalność, rejestrze (odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej),
  • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

6. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w wersji papierowej, uzupełniając załączone zestawienie o cenę jednostkową brutto, poszczególne pozycje zestawienia. Do oferty należy dołączyć wzorniki gadżetów. Oferent winien zadbać o odbiór przedłożonych wzorów gadżetów.

7. Sposób złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 18.05.2015 r. do godziny 13:30 w Urzędzie Miejskim w Boguchwale, ul. Doktora Tkaczowa 134, 36-040 Boguchwała z adnotacją "Wykonanie oraz dostarczenie materiałów reklamowych dla Młodzieżowej Rady Miejskiej".

Za zachowanie terminu rozumie się datę otrzymania oferty przez Zamawiającego na załączonym formularzu ofertowym wraz z odpisem z właściwego rejestru albo zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

8. Dodatkowe informacje udzielane będą w Urzędzie Miejskim w Boguchwale, pokój nr 24 lub pod numerem telefonu: (17) 87 55 255.

UWAGA - W ZAŁĄCZNIKU "ZESTAWIENIE GADŻETÓW" BŁĘDNIE ZOSTAŁA PODANA POZYCJA 3 - OPASKA SILIKONOWA.

WŁAŚCIWA - OPASKA SAMOZACISKOWA (ODBLASKOWA).

  • Data aktualizacji: 2019-01-23 14:25
  • |
  • Licznik odwiedzin: 9 070 747