36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | godz. pracy UM: pn. 07:30-17:30, wt.-pt. 07:30-15:00 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | godz. pracy UM: pn. 07:30-17:30, wt.-pt. 07:30-15:00 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe - materiały reklamowe

1. Opis przedmiotu zamówienia:

  • wykonanie oraz dostarczenie toreb reklamowych, foliowanych o wymiarach 24x32x9 cm, wg wcześniej zaakceptowanego projektu graficznego. Projekt musi zawierać herb lub logo gminy Boguchwała.
  • teczka wykonana jest ze sztywnego kartonu powlekanego o gramaturze nie mniejszej niż 250 g/m2, nadruk z zewnętrznej lub opcjonalnie zewnętrznej i wewnętrznej strony teczki kolorami Pantone lub/i CMYK, w opcji uszlachetnianie jednostronne (zewnętrzna strona) błyszczącym lakierem UV, format teczki 220x310x2 mm, teczka ma zawierać wewnętrzne skrzydełko zapobiegające wypadaniu dokumentów, wg wcześniej zaakceptowanego projektu. Projekt musi zawierać herb lub logo gminy Boguchwała.

2. Termin realizacji zamówienia:

Od dnia podpisania zamówienia do 27 maja 2015 r.

3. Warunki płatności:

Przelew (wynagrodzenie zostanie wypłacone przelewem po wykonaniu usługi oraz wystawieniu faktury VAT w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do Urzędu Miejskiego w Boguchwale)

4. Inne istotne warunki zamówienia:

W cenie należy uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi w tym koszt opracowania graficznego nadruku (wizualizacja logotypu dostępna na stronie www.boguchwala.pl). Koszty dostarczenia do tutejszego Urzędu pokrywa Wykonawca.

Ostateczna, dokładna ilość zamawianych materiałów zostanie uzgodniona z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę. Ostateczna wartość zlecenia zostanie określona przy składaniu zamówienia. Dopuszcza się zamówienie częściowe - wybrane pozycje z całego zestawienia.

5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, poprzez wykazanie: iż Wykonawca został zarejestrowany we właściwym, ze względu na formę organizacyjna, w jakiej prowadzi działalność, rejestrze (odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej),
  • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

6. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w wersji papierowej, uzupełniając załączone zestawienie o cenę jednostkową  brutto, poszczególne pozycje zestawienia. Do oferty należy dołączyć projekt graficzny.

7. Sposób złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 30.04.2015 r. do godziny 14:30 w Urzędzie Miejskim w Boguchwale, ul. Doktora Tkaczowa 134, 36-040 Boguchwała z adnotacją "Zapytanie ofertowe na usługę wykonania materiałów reklamowych".

Za zachowanie terminu rozumie się datę otrzymania oferty przez Zamawiającego na załączonym formularzu ofertowym wraz z odpisem z właściwego rejestru albo zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

8. Dodatkowe informacje udzielane będą w Urzędzie Miejskim w Boguchwale, pokój nr 24 lub pod numerem telefonu: (17) 87 55 255.

  • Data aktualizacji: 2019-02-20 14:00
  • |
  • Licznik odwiedzin: 9 210 550