36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Konsultacje "Programu współpracy Gminy Boguchwała z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok"

Burmistrz Boguchwały działając na podstawie art. 30 ust. 2  pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca  1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 5 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z  2018 r., poz. 450 ze zm.), § 6 ust. 1 oraz § 7 pkt. 1 ust. 2 Uchwały Nr XXVII.361.2016 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zarządza przeprowadzenie konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Boguchwała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o pożytku publicznym i o wolontariacie na rok 2019", przyjmując termin wyrażenia opinii do 10 października 2018 roku.

  • Data aktualizacji: 2021-03-01 07:45
  • |
  • Licznik odwiedzin: 14 305 116