36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Konkurs projektów w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

Burmistrz Boguchwały ogłasza konkurs projektów na zlecenie zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Boguchwała w roku 2015. Przedmiotem zgłaszanych projektów jest "Rozwój sportu w Gminie Boguchwała poprzez wspieranie szkolenia oraz udziału zawodników reprezentujących Gminę w rozgrywkach sportowych organizowanych przez polskie związki sportowe".

Wnioski o udzielenie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami w zapieczętowanej kopercie z opisem "Rozwój sportu w Gminie Boguchwała" należy złożyć w terminie do 18 lutego 2015 roku w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Boguchwale, ul. Doktora Tkaczowa 134, do godz. 15:30.

Do wniosku o udzielenie dotacji należy dołączyć dodatkowo:

  1. aktualny odpis rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
  2. aktualny statut,
  3. dokument potwierdzający udział w zawodach organizowanych przez polskie związki sportowe,
  4. wykaz zawodników posiadających licencje potwierdzony przez odpowiedni związek sportowy,
  5. wykaz kadry szkoleniowej udokumentowany jej uprawnieniami,
  6. oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno-prawnych,
  7. oświadczenie, iż oferent nie działa w celu osiągnięcia zysku.

Wyszczególnione dokumenty należy dołączyć w formie oryginału lub kserokopii, potwierdzonych za zgodność z oryginałem na każdej stronie, przez osoby uprawnione do reprezentowania klubu.

Dodatkowych informacji dotyczących procedury konkursowej udziela: Wojciech Kalandyk - pracownik Urzędu Miejskiego w Boguchwale, tel. (017) 87 55 255

  • Data aktualizacji: 2021-02-24 08:51
  • |
  • Licznik odwiedzin: 14 272 367