36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Ogłoszenia

Informacja o wyborze partnera do wspólnej realizacji projektu RPO WP 2014-2020

Gmina Boguchwała, zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146), w nawiązaniu do ogłoszenia zamieszczonego w dniu 22 lutego 2016 r. na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Boguchwale o otwartym naborze na Partnera projektu w ramach Osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, Działanie 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, Poddziałanie 6.2.2 Infrastruktura pomocy społecznej - typ projektu 1, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, podaje do publicznej wiadomości informację o podmiocie wybranym do pełnienia funkcji partnera: Fundacja "Podaruj Miłość Osobom Niepełnosprawnym" Nosówka 274, 36-047 Niechobrz, do wspólnej realizacji wyżej wymienionego projektu.

Po analizie otrzymanej oferty pod kątem wymogów określonych w ogłoszeniu, podjęto decyzję o wyborze Fundacji "Podaruj Miłość Osobom Niepełnosprawnym" do roli Partnera projektu.

  • Data aktualizacji: 2021-04-07 12:51
  • |
  • Licznik odwiedzin: 14 560 556