36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Ogłoszenia

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego polegającego na organizacji opieki nad dziećmi w formie żłobka

Gmina Boguchwała ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego polegającego na organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie Gminy Boguchwała w miejscowościach Boguchwała i Nosówka.

Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadania.

Do postępowania w sprawie wyłonienia podmiotu mającego organizować i prowadzić opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie Gminy Boguchwała mają zastosowanie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, z późn. zm.). Do składania ofert zaprasza się podmioty określone w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3  ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r., poz. 1457).

I. Rodzaj zadania, wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania publicznego w latach 2015-2018:

Rodzaj zadania i szczegółowe warunki realizacji: Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie Gminy Boguchwała

Wysokość środków:

 • 2015: 48 000,00 zł
 • 2016: 255 600,00 zł
 • 2017: 255 600,00 zł
 • 2018: 170 400,00 zł

Realizacja zadania odbywać się będzie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r., poz. 1457 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U. z 2014 r., poz. 925).

OPIS ZADANIA

Zadanie polega na:

1. Udostępnieniu miejsc dla 31 dzieci w wieku do lat 3 nie później niż od 28 grudnia 2015 r. w nowopowstałym żłobku w Nosówce 178 oraz zapewnieniu im opieki w dni robocze od poniedziałku do piątku, przez cały rok kalendarzowy - zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r., poz. 1457) w wyposażonym budynku należącym do Gminy Boguchwała w Nosówce o powierzchni nie mniejszej niż 152 m2, którego remont i wyposażenie jest współfinansowane w ramach Resortowego programu instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch 2015".

2. Zapewnieniu od 1 września 2015 r. opieki nad 40 dzieci w wieku do lat 3 w dni robocze od poniedziałku do piątku, przez cały rok kalendarzowy - zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r., poz. 1457) w istniejącym już żłobku w Boguchwale przy ul. Przemysłowej 3 o pow. 178 m2 stanowiącym własność gminy Boguchwała, a którego powstanie współfinansowano w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch 2012".

3. Zapewnieniu opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych.

4. Zagwarantowaniu właściwej opieki pielęgnacyjnej i edukacyjnej przez prowadzenie zająć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka.

5. Prowadzeniu zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, wg programu zajęć odpowiednio opracowanego dla różnych grup wiekowych.

6. Współpracy z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka.

7. Zapewnieniu bezpieczeństwa w czasie przebywania w żłobku oraz odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych, zgodnych z obowiązującymi przepisami.

8. Zapewnianiu personelu o właściwych kwalifikacjach oraz określonej ilości godzin zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3; wymiar godzin opieki określony zostanie w umowie zawartej pomiędzy rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka i podmiotem sprawującym opiekę.

9. Prowadzeniu rekrutacji z uwzględnieniem m.in. pierwszeństwa przyjęcia dzieci:

 • stale zamieszkałych na terenie Gminy Boguchwała,
 • kontynuujących opiekę sprawowaną w formie żłobka, których oboje rodziców pracują lub uczą się w systemie dziennym,
 • rodziców samotnie wychowujących,w przypadku pojawienia się konkursów umożliwiających ubieganie się.

10. W przypadku pojawienia się konkursów umożliwiających ubieganie się o dofinansowanie żłobka zobowiązuje się podmiot do składania wniosków w konkursie.

Ponadto zadanie polega na:

1. Zapewnieniu wyżywienia dzieciom objętym opieką (odrębny koszt poza przedmiotem konkursu).

2. Zapewnieniu pielęgniarki lub położnej.

3. Wyłoniony w drodze konkursu podmiot będzie partnerem Gminy Boguchwała w realizacji zadania polegającego na organizacji opieki nad 71 dzieci w wieku do lat 3  z uwzględnieniem zapisów programów "MALUCH 2012" i "MALUCH 2015"

4. Gmina Boguchwała dla realizacji zadania publicznego w niniejszym konkursie udostępni podmiotowi wyłonionemu w ramach konkursu:

 • lokal w Boguchwale przy ul. Przemysłowej 3 o powierzchni min. 178 m² wraz z wyposażeniem na podstawie umowy użyczenia, natomiast koszty eksploatacyjne ponoszone będą przez podmiot prowadzący. Na podmiocie realizującym zadanie ciążyć będzie uzyskanie  niezbędnych opinii, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U. Nr 69, poz. 367) wymaganych do prowadzenia żłobka,
 • Nieruchomość położoną w Nosówce 178 o pow. 152,4 m² wraz z wyposażeniem na podstawie umowy użyczenia, natomiast koszty eksploatacyjne ponoszone będą przez podmiot prowadzący. Na podmiocie realizującym zadanie ciążyć będzie uzyskanie  niezbędnych opinii, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U. Nr 69, poz. 367) wymaganych do prowadzenia żłobka.

II. Zasady przyznawania dotacji:

1. Gmina Boguchwałą będzie współfinansować opiekę nad dziećmi w formie żłobka w oparciu o uchwałę Nr XXIII/258/2012 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 31 maja 2012 r. ze zmianami. Niniejszy konkurs nie obejmuje współfinansowania usługi wyżywienia dzieci, która stanowi odrębny koszt, finansowany przez rodziców w formie odrębnej opłaty pobieranej przez podmiot prowadzący żłobek. Koszty wyżywienia oferent przedstawi w odrębnym załączniku.

2. Współfinansowanie przez Gminę Boguchwała obejmowało będzie opiekę sprawowaną nad dzieckiem przez pełny miesiąc tj. przez wszystkie dni robocze miesiąca zgodnie z deklaracją rodziców zawartą w umowie.

3. Rozliczenie z podmiotem realizującym zadanie następować będzie zgodnie z uchwałą Nr XXIII/258/2012 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 31 maja 2012 r. ze zmianami.

4. Podmiot, który otrzyma dotację na realizację zadania, jest zobowiązany zamieścić w sposób czytelny informację w wydawanych przez siebie w ramach zadania publikacjach, materiałach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych, poprzez media, w tym na swojej stronie internetowej, jak również stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę lub przez ustną informację kierowaną do odbiorców, o fakcie dofinansowania realizacji zadania przez Gminę Boguchwała w następującym brzmieniu: "Prowadzenie żłobka w Boguchwale i Nosówce jest współfinansowane ze środków Gminy Boguchwała".

III. Termin realizacji zadania

Zadanie realizowane będzie w okresie od dnia podpisania umowy do 31 sierpnia 2018 r.

IV. Warunki realizacji zadania.

Zadanie może realizować podmiot, który:

1. Spełnia zapisy zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r., poz. 1457 z późn. zm.).

2. Prowadzi żłobek, przedszkole lub punkt przedszkolny.

3. Posiada kadrę, spełniającą wymagania określone w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r., poz. 1457) oraz w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku, klubie dziecięcym, dziennego opiekuna oraz wolontariusza (Dz. U. Nr 69, poz. 368),

4. Zapewnia realizację zadania zgodnie z OPISEM ZADANIA.

5. Podmiot, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych, a także ustawy o finansach publicznych.

V. Termin i warunki składania ofert:

1. Oferty należy składać w jednym egzemplarzu wyłącznie na drukach, zgodnych z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25). Formularz oferty wraz z załącznikiem nr 1 (Oświadczenie oferenta) dostępne są na stronie internetowej www.boguchwala.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Boguchwała.

2. Oferty należy składać na Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Boguchwale 36-040 Boguchwała, ul. Doktora Tkaczowa 134, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 lipca 2015 roku (decyduje data wpływu do kancelarii).W przypadku przesłania oferty pocztą decyduje data jej wpływu do Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Boguchwale, a nie data stempla pocztowego.

3. Oferta, która wpłynie po ww. terminie nie będzie objętą procedurą konkursową.

4. Oferent może złożyć w konkursie jedną ofertę na organizację opieki w formie żłobka. W przypadku złożenia większej liczby ofert przez jednego oferenta na to samo zadanie, wszystkie zostaną odrzucone ze względów formalnych.

5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z jej przyjęciem i wsparciem zadania.

6. Oferty wraz z dokumentami nie będą zwracane oferentowi.

7. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, w miejscu i czasie określonym w ogłoszeniu. Koperta powinna być opisana z oznaczeniem nazwy i adresu podmiotu oraz nazwy zadania wg wzoru: Konkurs "ORGANIZACJA OPIEKI SPRAWOWANEJ W FORMIE ŻŁOBKA"

Pouczenie:

 • Wszystkie strony oferty muszą być ze sobą połączone (np. zszyte) i ponumerowane.
 • Wszystkie załączniki do oferty muszą być ze sobą połączone (np. zszyte) i ponumerowane.

8. Przed złożeniem oferty pracownicy Urzędu Miejskiego w Boguchwale mogą udzielać stosownych wyjaśnień oraz odpowiadać na pytania oferenta dotyczące zadań konkursowych oraz wymogów formalnych - tel. (17) 87 55 255.

VI. Wymagana dokumentacja:

Dokumenty podstawowe:

1. Prawidłowo wypełniony formularz oferty podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z wyciągiem z Krajowego Rejestru Sądowego lub zgodnie z innym dokumentem potwierdzającym status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących.

Pouczenie

 • Wszystkie pola oferty muszą zostać czytelnie wypełnione.
 • W pola, które nie odnoszą się do oferenta, należy wpisać "nie dotyczy".
 • W dokumencie nie wolno dokonywać skreśleń i poprawek, poza wyraźnie wskazanymi rubrykami.
 • W przypadku opcji "niepotrzebne skreślić", należy dokonać właściwego wyboru.
 • We wskazanych miejscach należy umieścić pieczęć podmiotu.

2. Dokumenty poświadczające status prawny oferenta tj. aktualny, wydany nie później niż 3 miesiące od daty złożenia, wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru, ewidencji, wynikającego z prowadzonej działalności objętej przedmiotem konkursu wraz z oświadczeniem, że dane uwidocznione w dokumencie poświadczającym status prawny nie uległy zmianie.

3. Pełnomocnictwa lub upoważnienia w przypadku składania ofert przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu.

4. Opis posiadanego doświadczenia.

5. Projekt statutu żłobka.

6. Kalkulacja kosztów wyżywienia.

7. Oświadczenie oferenta o niezaleganiu z należnościami finansowymi zgodnie ze wzorem załącznika nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Pouczenie: Oświadczenie uznaje się za poprawne pod względem formalnym, gdy zostaną skreślone/usunięte wszystkie niepotrzebne sformułowania oznaczone gwiazdką oraz zostaną podane wszystkie żądane informacje.

8. Oświadczenia formalne, dotyczące:

 • potwierdzenia zakresu prowadzonej działalności zgodnej z ogłoszonym konkursem na realizację zadania publicznego,
 • pobierania / nie pobierania opłat od rodziców/opiekunów prawnych dzieci,
 • wyrażenia zgody na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych, a także wprowadzanie ich do systemów informatycznych w zakresie związanym z otwartym konkursem przez osoby których te dane dotyczą poprzez złożenie stosownych oświadczeń zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r.,poz.1182, z późn. zm.);
 • zgodności informacji podanych w ofercie ze stanem prawnym i faktycznym;

9. Oświadczenie wynikające z zakresu realizowanego zadania, dotyczące:

 • realizacji zadania zgodnie z warunkami określonymi w ogłoszeniu konkursowym;

10. Inne dokumenty wynikające ze składanej oferty.

Do oferty mogą być dołączone inne załączniki, w tym rekomendacje i opinie o oferencie lub o realizowanych przez niego projektach.

Pouczenie:

 • Ofertę, wszystkie oświadczenia i inne dokumenty załączone do oferty muszą podpisywać osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu i składania oświadczeń woli w jego imieniu.
 • W przypadku wystawienia przez ww. osoby upoważnień do podpisywania dokumentów (lub określonych rodzajów dokumentów), upoważnienia muszą być dołączone do oferty.
 • Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.
 • W przypadku złożenia załącznika w formie wydruku komputerowego, musi być on podpisany jak oryginał i opatrzony datą.
 • Potwierdzenie za zgodność z oryginałem złożonych kserokopii dokumentów następuje poprzez złożenie na każdej stronie kserokopii potwierdzeń za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione.

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji.

Dokumenty składane w przypadku otrzymania dotacji:

Oferent zobowiązany jest w terminie do 14 dni od daty otrzymania informacji o przyznaniu dotacji, dostarczyć niezbędne dokumenty potrzebne do podpisania umowy, w tym:

 • oświadczenie o przyjęciu bądź nie przyjęciu dotacji,
 • korektę oferty uwzględniającej zaktualizowany harmonogram i kosztorys realizacji zadania. Korekta nie może dotyczyć udziału własnego podmiotu w zakresie jego zmniejszenia.
 • potwierdzenie aktualności danych oferenta, zawartych w ofercie, niezbędnych do przygotowania umowy.

VII. Termin i tryb wyboru oferty:

1. Decyzję o wyborze ofert dokonuje Burmistrz Boguchwały po zapoznaniu się z opinią Komisji konkursowej dotyczącą złożonych ofert w terminie do 60 dni od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia.

2. Komisja konkursowa zostanie powołana zarządzeniem kierownika, które to dookreśli zasady jej pracy.

3. Złożone oferty podlegają ocenie formalnej i merytorycznej.

4. Ocena formalna.

Ocena formalna obejmuje:

 • złożenie oferty w wyznaczonym terminie
 • złożenie oferty w jednym egzemplarzu na obowiązującym wzorze, podpisanej przez osoby upoważnione zgodnie z przedłożonymi dokumentami;
 • złożenie wymaganych pieczątek oferenta w miejscach wskazanych w ofercie;
 • wypełnienie właściwych miejsc, rubryk, tabel w ofercie;
 • poprawność kalkulacji kosztów pod względem formalnym;
 • kompletność dokumentów i oświadczeń, o których mowa w ogłoszeniu łącznie z potwierdzeniem za zgodność z oryginałem na kopiach dokumentów.

5. Oferty niekompletne, niepodpisane oraz niepotwierdzone za zgodność z oryginałem na wymaganych dokumentach lub kopiach dokumentów przez osoby uprawnione do reprezentacji, mogą zostać warunkowo dopuszczone do konkursu po dostarczeniu lub uzupełnieniu w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 5 dni , brakujących podpisów i dokumentów. W przypadku nie zastosowania się do wezwania, oferty zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

6. Oferty, które przeszły pozytywnie ocenę formalną podlegają ocenie merytorycznej.

7. Ocena merytoryczna

Ocena merytoryczna ofert: kryteria oceny (suma punktów przypadających na jedną osobę w komisji konkursowej wynosi 100):

 • Kosztorys oferty tj.: miesięczny koszt jednostkowy opieki nad 1 dzieckiem - 0-60 pkt*
 • Doświadczenie podmiotu w realizacji zadania o podobnym charakterze - 0-10 pkt
 • Dodatkowy pakiet oferowanych usług (np. możliwość opieki w sobotę, programy opieki nad dzieckiem, dodatkowe usługi) 0-30 pkt

RAZEM: 0-100 pkt

* w przypadku otrzymania w niniejszym kryterium poniżej 30 punktów oferta zostaje odrzucona i nie podlega dalszej ocenie

Oferty nie będą również rozpatrywane, jeżeli uzyskają łącznie ocenę 50 i mniej punktów.

8. Otwarcie kopert z ofertami konkursowymi oraz dokonanie oceny formalnej złożonych ofert, zgodnie z wymaganiami podanymi w dziale VI niniejszego ogłoszenia, nastąpi w obecności co najmniej dwóch pracowników Urzędu Miejskiego w Boguchwale, upoważnionych przez Burmistrza Boguchwały.

9. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych oraz nie uzupełnione zgodnie z zapisem w punkcie 5 nie będą dalej rozpatrywane.

10. Oceny merytorycznej złożonych ofert oraz kryteriów podanych w treści niniejszego ogłoszenia dokona Komisja Konkursowa.

11. Po analizie złożonych ofert Komisja Konkursowa przedłoży rekomendacje co do wyboru ofert Burmistrzowi Boguchwały.

12. Rozstrzygnięcia konkursu ofert dokona Burmistrz Boguchwały w drodze zarządzenia.

13. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości publicznej (w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Boguchwała, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Boguchwale oraz na stronie internetowej: www.boguchwala.pl.

14. Od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.

15. Zarządzenie Burmistrza Boguchwały jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy z podmiotem, którego oferta została wybrana.

GMINA BOGUCHWAŁA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO:

 • Odwołania konkursu bez podania przyczyny.
 • Korekty ogłoszenia.
 • Wezwania oferenta w trybie pilnym do składania wyjaśnień i usunięcia braków formalnych, z zastrzeżeniem, że oferent musi się zgłosić i usunąć braki w wyznaczonym terminie.
 • Negocjowania z oferentami warunków i kosztów realizacji zadania oraz terminu realizacji i zakresu rzeczowego zadania.

IX. Informacja o zrealizowanych przez Gminę Boguchwała w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami:

Realizacja zadania publicznego polegającego na organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobku na terenie gminy Boguchwała została powierzona podmiotowi wyłonionemu w ramach otwartego konkursu ofert w 2012 roku Zarządzeniem Burmistrza Boguchwały Nr 84/2012.

 • Wartość dotacji w 2014 roku wyniosła: 143 400 zł
 • Wartość dotacji w 2015 roku wyniosła: 48 000 zł

Formularz oferty wraz z wzorem załącznika nr 1 (Oświadczenie oferenta) wymienionym w ogłoszeniu dostępne są na stronie internetowej www.boguchwala.pl.

Zarządzenie nr 114/2015

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o konkursie

Oferta realizacji - wzór

 • Data aktualizacji: 2021-04-07 12:51
 • |
 • Licznik odwiedzin: 14 560 140