36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Ogłoszenia

Nabór kandydatów na stanowiska: Animatorów sportu w kompleksie boisk sportowych "Moje Boisko- ORLIK 2012" w Boguchwale

Prezes Centrum Promocji Sportu i Oświaty Gminy Boguchwała Sp. z o.o. poszukuje kandydatów na  dwa stanowiska  animatorów sportu w kompleksie boisk sportowych "Moje Boisko- ORLIK 2012" w Boguchwale na rok 2015

I. Wymagania niezbędne:
1. kwalifikacje trenera albo instruktora w jednej z dyscyplin sportowych: piłka nożna, koszykówka lub siatkówka,
2. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, pełna zdolność do czynności prawnych,

II. Wymagania dodatkowe:
1. udokumentowana praca z dziećmi i młodzieżą na stanowisku trenera lub instruktora,
2. umiejętność komunikowania się, kreatywność, dokładność w wykonywaniu zadań,  systematyczność, obowiązkowość, dyspozycyjność.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych,
2. nadzór nad realizacją harmonogramu korzystania z boisk,
3. przygotowywanie informacji okresowych z działań realizowanych na obiekcie,
4. dbanie o odpowiedni stan techniczny powierzonego mienia,
5. dbanie o porządek na obiekcie i wokół niego,
6. przestrzeganie i stosowanie Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych,
7. organizacja imprez, turniejów, mistrzostw sportowych,
8. współpraca z stowarzyszeniami działającymi na terenie Gminy w zakresie popularyzacji zajęć sportowych i rekreacyjnych.

IV. Wymagane dokumenty:
1. list motywacyjny,
2. życiorys (CV),
3. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne oraz oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
4. kserokopia dokumentów poświadczających wykształcenie i kwalifikacje,
5. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

V. Sposób i termin składania ofert:
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do 9 lutego  2015 r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Boguchwale, ul. Doktora Tkaczowa 134 do godz. 12"00 z dopiskiem "Animator sportu - Moje boisko - Orlik 2012" w Boguchwale. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

VI. Inne informacje:
1. Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb przeprowadzenia rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101, poz.926 z 2002 r. z późn. zm.).
2. Praca świadczona będzie na podstawie umowy zlecenia.

Prezes Centrum Promocji Sportu i Oświaty Gminy Boguchwała Sp. z o.o.

  • Data aktualizacji: 2021-03-01 07:45
  • |
  • Licznik odwiedzin: 14 304 997