36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Ogłoszenia

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert a realizację zadania z zakresu pomocy społecznej na świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Boguchwała w roku 2015

Do konkursu mogą przystąpić organizacje  pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy.

1. Przedmiot zadania

Przedmiotem zlecenia zadania jest  świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Boguchwała  w zależności od potrzeb faktycznych Gminy.
Przewidywana /orientacyjna/ liczba godzin w ciągu 1 dnia roboczego wynosi około 40 godzin. Liczba godzin może się zmieniać.

2. Rodzaj zadania

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie podmiotu, któremu zostanie powierzone wykonanie zadania z zakresu pomocy społecznej. Zadaniem pomocy społecznej objętym przedmiotowym konkursem jest zapewnienie usług opiekuńczych zaspakajających potrzeby życiowe ludzi chorych i  niepełnosprawnych w miejscu ich zamieszkania, w tym zaspakajanie codziennych życiowych potrzeb a w szczególności:

 1. utrzymanie czystości w pomieszczeniach osoby wymagającej opieki,
 2. zakup artykułów spożywczych i innych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego,
 3. przygotowanie posiłków z uwzględnieniem diety,
 4. pomoc w spożywaniu posiłków,
 5. pranie bielizny osobistej i pościelowej oraz przesłanie łóżka,
 6. pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych,
 7. zapobieganie powstawania odleżyn i odparzeń,
 8. zapewnienie kontaktów z otoczeniem,
 9. udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie  rozwiązywania spraw życiowych,
 10. świadczenie poradnictwa w zakresie rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje oraz organizacje świadczące pomoc,
 11. pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób.

Podstawą przyznania usług opiekuńczych jest decyzja administracyjna wydana przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale.

3. Czas realizacji zadania

Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej dotyczy okresu od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 roku.

4. Kwota przeznaczona na realizację zadania

Przewidywana kwota na realizację zadania wynosi 90 000 zł, słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych.

5. Warunki przystąpienia do konkursu

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie bądź przesłanie oferty w zamkniętej kopercie. Oferty winny być przygotowane zgodne ze wzorcem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru ofertyi ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania zadania oraz podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z wyciągiem z Krajowego Rejestru Sądowego lub zgodnie z innym dokumentem potwierdzającym status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 grudnia 2014 roku (decyduje data wpływu do urzędu). Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty winny uwzględniać jednostkowy koszt tj. koszt jednej godziny usługi opiekuńczej. Na kopercie winna widnieć informacja: "Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej  na świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Boguchwała w roku 2015".

Wraz z ofertą należy złożyć następujące załączniki:

 1. aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
 2. aktualny statut podmiotu,
 3. sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności podmiotu za ubiegły rok lub w przypadku dotychczasowej krótszej działalności - za okres tej działalności.

Pouczenie:

Dopuszcza się możliwość złożenia, zamiast sprawozdania finansowego:

 • informacji finansowej,  w przypadku gdy organizacja, która ze względu na termin,  o którym mowa w art. 52 ust.1 w związku z art. 3 ust.1 pkt 9 ustawy o rachunkowości, nie ma możliwości dołączenia sprawozdania finansowego
 • informacji finansowej za ostatni rok obrotowy  na druku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia lub
 • sprawozdania złożone do właściwego organu, ale jeszcze nie zatwierdzonego przez organ zatwierdzający, o którym mowa w art. 53 ust.1 w związku z art. 3 ust.1 pkt 7 ustawy o rachunkowości.

4. oświadczenie o terminowym rozliczeniu się z dotychczas otrzymanych dotacji z jednostek samorządowych,
5. posiadane referencje i opinie.

Kopie wszystkich dokumentów powinny być opatrzone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu.

6. Kryteria oceny ofert

1. Oceny formalnej wniosków dokona pracownik ds. polityki społecznej.

2. Ocena formalna wniosków:

2.1 Oferta jest prawidłowa pod względem formalnym gdy spełnia następujące kryteria:

 1. sporządzona jest na prawidłowym formularzu,
 2. złożona w określonym terminie,
 3. zadanie jest zgodne z celami i założeniami merytorycznymi konkursu,
 4. oferta została złożona przez uprawniony podmiot,
 5. zawiera wszystkie wymagane załączniki,
 6. opatrzona wraz z załącznikami datą oraz podpisami osób reprezentujących podmiot (uprawnionymi statutowo bądź upoważnionymi w tym celu),
 7. złożone są oświadczenia, o których mowa na ostatniej stronie oferty, poprzez zakreślenie właściwych pozycji,
 8. została uzupełniona o brakujące dokumenty i podpisy, w wyznaczonym terminie.

2.2 Oferta niespełniająca kryteriów, o których mowa w pkt. 2.1, zostanie odrzucona z powodów formalnych.

3. Oceny merytoryczno-finansowej dokona Komisja Konkursowa stosując następujące kryteria:

 1. możliwość  realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (0 do 4 pkt),
 2. proponowana jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne (0 do 4 pkt),
 3. rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia dotychczas otrzymanych środków na  realizację zadania (0 do 4 pkt),
 4. kalkulacja kosztów realizacji zadania (od 0 do 4 pkt),
 5. deklarowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków (od 0 do 4 pkt),

maksymalnie - 20 pkt

7. Tryb wyboru ofert

 1. Oferty które otrzymają w ocenie Komisji konkursowej poniżej 15 pkt, nie uzyskają rekomendacji do dofinansowania.
 2. Burmistrz Boguchwały podejmuje ostateczną decyzję o dofinansowaniu zadań, spośród przedstawionych przez Komisję Konkursową rekomendacji, poprzez stosowne Zarządzenie.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 20 dni od dnia wskazanego w rozdziale V.
 4. Zarządzenie Burmistrza Boguchwały w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji, stanowi podstawę do zawarcia pisemnej umowy z podmiotem.
 5. Umowa określa warunki realizacji zadania publicznego, zgodnie ze wzorem umowy określonym rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku, w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U z 2011, Nr 6, poz. 25).

8. Zobowiązania oferentów

 1. Oferenci przed podpisaniem umowy  zobowiązani są do przedłożenia kosztorysu realizacji zadania z uwzględnieniem kwoty przyznanej dotacji oraz dostosowania harmonogramu realizacji zadania.
 2. Nieprzedłożenie ww. dokumentów oznacza rezygnację podmiotu z realizacji zadania publicznego a tym samym z przyznanej dotacji.
 3. Burmistrz Boguchwały może odmówić podpisania umowy na realizację zadania publicznego w przypadku:
       -  utraty przez podmiot zdolności do czynności prawnych,
       -  ujawnienia okoliczności podważających wiarygodność podmiotu.
 4. Wyłącznie do celów promocyjno-reklamowych realizowanych zadań, oferenci otrzymają zgodę na wykorzystanie symboli Gminy Boguchwała: loga lub herbu.

9. Warunki realizacji umowy dotacyjnej

Koszty poniesione przez oferenta przed rozpoczęciem i po zakończeniu realizacji  zadania, określonego w umowie nie mogą stanowić podstawy do rozliczenia wydatków, w ramach realizacji zadania publicznego. Wyjątek mogą stanowić działania niefinansowe podejmowane przed rozpoczęciem realizacji zadania dla właściwej jego realizacji. Niedozwolone jest podwójne finansowanie tj. rozliczenie wydatków w ramach realizacji zadania publicznego, które zostały w całości lub częściowo rozliczone w ramach realizacji innego zadania. Sprawozdanie z realizacji umowy składa się osobiście lub przesyłką pocztową poleconą przewidzianym w umowie terminie na adres Zleceniodawcy. Termin, uważa się za zachowany jeżeli przed jego upływem pismo zostało wysłane w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji  działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, za poświadczeniem przedłożenia Zleceniodawcy, lub nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.

10. Informacja o wysokości środków finansowych Gminy Boguchwała przeznaczonych na realizację zadań w roku 2014 (dotacja)

Z zakresu pomocy społecznej "Świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Boguchwała" - 90 000 zł, słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych.

11. Dodatkowych informacji dotyczących:

 • procedury konkursowej udziela Katarzyna Błońska-Mnich - pracownik Urzędu Miejskiego w Boguchwale, tel. (017) 87 55 255,
 • merytorycznego zakresu zadania udziela Zuzanna Grzelak - pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, tel. (017) 87 55 262.
 • Data aktualizacji: 2021-04-07 12:51
 • |
 • Licznik odwiedzin: 14 560 400