Aktualności

Ogłoszenia

Konsultacje społeczne zmian Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność LGD "Trygon-Rozwój i Innowacja"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Trygon - Rozwój i Innowacja" zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez społeczność (LSR) na lata 2014-2020 w związku z możliwością  otrzymania dodatkowych środków w ramach działania LEADER na lata 2021-2023 co w przypadku naszej LGD daje kwotę 439 000,00 Euro (słownie: czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy euro). Kwota ta ma być przeznaczona na poddziałanie 19.2 tj. "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność".

W celu uzyskania jak najlepszych efektów wdrażania LSR, a tym samym zaspokojenia potrzeb lokalnej społeczności  obszaru LGD tj. gmin Boguchwała, Lubenia i Świlcza zwracamy się z prośbą o wyrażenie opinii w zakresie ustalenia kierunku rozdysponowania środków finansowych w ramach LSR.

Lokalna Strategia Rozwoju (wersja aktualna) – pobierz

Propozycja zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju - pobierz

Formularz aktualizacji LSR przyjęty uchwałą Zarządu nr 16/2021 - pobierz

Inne uwagi i sugestie dotyczące aktualizowanej LSR można również zgłosić za pomocą formularza zgłaszania uwag do LSR na lata 2014-2020 –pobierz

Uwagi i sugestie do zaktualizowanej LSR za można wnosić pisemnie do biura LGD Plac Rynek 1, 36-040 Boguchwała, 1 piętro ,pokój 2.5, w tym na adres e-mail LGD: promocja@lgd-trygon.pl, do dnia  24.06.2021 r. do godziny 16.00.

Serdecznie zachęcamy wszystkich mieszkańców obszaru LGD do wyrażenia swoich opinii. Szczegółowe informacje na stronie lgd-trygon.pl/aktualnosci/konsultacje-spoleczne-2 

Liczba odsłon: 1124
Metryka dokumentu:
data wytworzenia informacji 2021-06-17
opublikował Maciej Dziedzic
stanowisko Administrator
data publikacji 2021-06-17 11:35
data ostatniej aktualizacji
aktualizacja dokonana przez

Data zmiany Zmodyfikował Czynność