36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Kalendarz Wydarzeń

26
wrz  2019

XI Sesja Rady Miejskiej w Boguchwale

Przewodniczący Rady Miejskiej w Boguchwale na podstawie art. 20 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym ( Dz.U. 2019 poz.506 ze zm ) zwołuje XI Sesję Rady Miejskiej w Boguchwale, która odbędzie się w dniu 26 września 2019 roku o godz. 14.00 w Sali Widowiskowej Urzędu Miejskiego w Boguchwale

Porządek obrad:

I. Otwarcie sesji.

II. Nadanie awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

III. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) Wyboru ławników na kadencję 2020 – 2023,

2) Ustalenia terminu wyborów Sołtysa i wyznaczenia Radnego do przeprowadzenia zebrania wyborczego w Sołectwie Lutoryż,

3) Uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej,

4) Zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury,

5) Zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rzeszowskiego,

6) Zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie,

7) Zmiany budżetu gminy na 2019 rok,

8) Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej,

9) Przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Boguchwała,

10) Określenia szczegółowych warunków przyznawania stypendiów dla uzdolnionych dzieci i młodzieży,

11) Uchwalenia „Programu współpracy Gminy Boguchwała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2020-2022”,

12) Uchwalenia „Programu współpracy Gminy Boguchwała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”,

13) Zmiany uchwały w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminuokreślającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,

14) Określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Boguchwała oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata,

15) Nabycia na rzecz gminy nieruchomości położonych w Niechobrzu,

16) Nabycia na rzecz gminy nieruchomości położonych w Niechobrzu,

17) Nabycia na rzecz gminy nieruchomości położonych w Boguchwale,

18) Nabycia na rzecz gminy nieruchomości położonych w Zgłobniu,

19) Sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako działka nr 148/25 położonej w Boguchwale,

20 ) Sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1372 położonej w Zgłobniu,

21) Wyrażenia zgody na ustawienie służebności przesyłu na rzez PGE Dystrybucja S.A.

IV. Zamknięcie sesji.

 

                                                                                              Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                          Piotr Pustelny

  • Data aktualizacji: 2021-04-07 12:51
  • |
  • Licznik odwiedzin: 14 560 503