36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Kalendarz Wydarzeń

27
gru  2018

III Sesja Rady Miejskiej w Boguchwale

Przewodniczący Rady Miejskiej w Boguchwale na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. 2018. poz. 994 ze zm.) zwołuje III Sesję Rady Miejskiej w Boguchwale, która odbędzie się 27 grudnia 2018 roku o godz. 10:00 w Sali Widowiskowej Urzędu Miejskiego w Boguchwale.

Porządek obrad:
I. Otwarcie sesji.
II. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. Zmiany uchwały dotyczącej udzielenia pomocy dla Powiatu Rzeszowskiego,
 2. Wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty,
 3. Określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
 4. Ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 5. Uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok,
 6. Uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na 2019 rok,
 7. Udzielenia pożyczki dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Boguchwale,
 8. Zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Boguchwale Nr XLVIII.603.2017 z dnia 30 listopada 2017 roku, w sprawie udzielenia pożyczki dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego,
 9. Wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2018 roku,
 10. Zmian w budżecie na 2018 rok,
 11. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2018 rok,
 12. Powierzenia realizacji zadań własnych Gminy Boguchwała Gospodarce Komunalnej Sp. z o.o. w Boguchwale,
 13. Zamiaru przekształcenia Przedszkola Publicznego w Boguchwale poprzez likwidację oddziałów zamiejscowych w Lutoryżu,
 14. Wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki w formie bezprzetargowej,
 15. Nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości położonych w Boguchwale,
 16. Określenia zasad udzielania bonifikat przy sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Boguchwała,
 17. Udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.

III. Przyjęcie planów pracy stałych Komisji i Rady Miejskiej na I półrocze 2019 roku.
VI. Zamknięcie sesji.

 • Data aktualizacji: 2021-04-21 15:16
 • |
 • Licznik odwiedzin: 14 650 382