36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Kalendarz Wydarzeń

02
sie  2018

LVI Sesja Rady Miejskiej w Boguchwale

Przewodniczący Rady Miejskiej w Boguchwale na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.poz.994 ze zm.) zwołuje LVI Sesję Rady Miejskiej w Boguchwale, która odbędzie się w 2 sierpnia 2018 roku o godz. 10:00 w Sali Widowiskowej Urzędu Miejskiego w Boguchwale.

Porządek obrad:

I.Otwarcie sesji.
II. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. Zmiany budżetu,
 2. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 3. Zabezpieczenia wekslem in blanco środków jako zabezpieczenia wykonania zapisów umowy o przyznaniu pomocy finansowej na realizację zadania przebudowa drogi gminnej w miejscowości Niechobrz,
 4. Zabezpieczenia wekslem in blanco środków jako zabezpieczenia wykonania zapisów umowy o przyznaniu pomocy finansowej na realizację zadania przebudowa drogi gminnej w Racławówce,
 5. Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kielanówka i Racławówka II etap,
 6. Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
 7. Zmiany do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Centrum",
 8. Zmiany nazwy Liceum Ogólnokształcącego w Boguchwale,
 9. Nabycia na rzecz gminy nieruchomości oznaczonych jako działki nr 668/5, 668/7 położonych w Kielanówce,
 10. Nabycia na rzecz gminy nieruchomości położonych w Woli Zgłobieńskiej,
 11. Sprzedaży nieruchomości  oznaczonej jako działka nr 704/4 położonej w Lutoryżu,
 12. Wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości i ustanowienie służebności,
 13. Uchwalenia planu modernizacji urządzeń wodociągowych MPWIK na lata 2018-2019 na terenie Gminy Boguchwała,
 14. Określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych do punktu zlewnego,
 15. Zmiany uchwały w sprawie powierzenia przez Gminę Boguchwała spółce Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w Boguchwale usług w ogólnym interesie gospodarczym,
 16. Wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego,
 17. Rozpatrzenie skarg.

III. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
IV. Zapytania i wnioski radnych.
V. Zamknięcie sesji.

 • Data aktualizacji: 2021-04-07 12:51
 • |
 • Licznik odwiedzin: 14 563 385