36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Kalendarz Wydarzeń

30
lis  2017

XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Boguchwale

Przewodniczący Rady Miejskiej w Boguchwale na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2017.poz.1875) zwołuje XLVIII Sesję Rady Miejskiej w Boguchwale, która odbędzie się 30 listopada 2017 roku o godz. 10:00 w Sali Widowiskowej Urzędu Miejskiego w Boguchwale.

Porządek obrad:

I. Otwarcie sesji.
II. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. Rozpatrzenia i przekazania skargi,
 2. Udzielenia pełnomocnictwa,
 3. Udzielenie pożyczki dla TBS,
 4. Zmiany budżetu na 2017 rok,
 5. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 6. Obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego,
 7. Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
 8. Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie,
 9. Ustalenia szczegółowego sposobu świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych,
 10. Wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty,
 11. Zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na 2018 r. dla MPWiK w Rzeszowie,
 12. Zmiany Gminnego programu opieki nad zabytkami dla gminy Boguchwała na lata 2014 -2017,
 13. Uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
 14. Uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3,
 15. Zmiany nieruchomości nr 1682/2 i nr 743/3 położonych w Lutoryżu,
 16. Nabycia na rzecz gminy nieruchomości nr 196/6, 197/4, 197/6 położonych w Boguchwale,
 17. Zamiany nieruchomości położonych w Niechobrzu nr 1508/8 za nieruchomość nr 1509/6,
 18. Sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2711/11 położonej w Niechobrzu,
 19. Sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2711/9 położonej w Niechobrzu.

III. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
IV. Zapytania i wnioski radnych.
V. Zamknięcie sesji.

 • Data aktualizacji: 2021-04-21 15:16
 • |
 • Licznik odwiedzin: 14 647 051