36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Kalendarz Wydarzeń

22
cze  2017

XLII Sesja Rady Miejskiej w Boguchwale

Przewodniczący Rady Miejskiej w Boguchwale na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 poz. 446 z późn. zm.) zwołuje XLII Sesję Rady Miejskiej w Boguchwale, która odbędzie się w dniu 22 czerwca 2017 roku o godz. 13:00 w Sali Widowiskowej Urzędu Miejskiego w Boguchwale.

Porządek obrad:

I. Otwarcie sesji.
II. Podjęcie uchwały w sprawie:

 1. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Boguchwała za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu,
 2. Udzielenia absolutorium Burmistrzowi za 2016 rok,
 3. Zmiany budżetu,
 4. Zmian wieloletniej prognozy finansowej,
 5. Zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2017 roku,
 6. Zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 7. Przystąpienia do realizacji projektu,
 8. Zabezpieczenia wkładu własnego do realizacji projektu,
 9. Utworzenia placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie pracy podwórkowej,
 10. Uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 11. Wyrażenia zgody na zawarcie umów użyczenia,
 12. Uchwalenia regulaminu przyznawania stypendiów za wyniki w nauce,
 13. Nabycia nieruchomości nr: 229/2,228/2,221/6,221/3 położonych w Boguchwale,
 14. Nabycia na rzecz gminy nieruchomości nr: 40/4, 40/5 położonych w Racławówce,
 15. Nabycia na rzecz gminy nieruchomości nr: 475/2, 475/4, 475/6, 475/10, położonych w Mogielnicy,
 16. Nabycia na rzecz gminy nieruchomości położonych w Lutoryżu,
 17. Nabycia na rzecz gminy  nieruchomości nr 616/11 położonej w Kielanówce,
 18. Sprzedaży nieruchomości nr 326/4 położonej w Boguchwale,
 19. Zamiany nieruchomości położonych w Zgłobniu,
 20. Powierzenia przez gminę spółce prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
 21. Wyrażenia zgody na przystąpienie w poczet członków spółdzielni,
 22. Zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Gminnej Biblioteki Publicznej,
 23. Zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiego Centrum Kultury,
 24. Zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Lokalnego Ośrodka Kultury,
 25. Zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Lokalnego Ośrodka Kultury.

IV. Przyjęcie planu pracy Komisji i Rady Miejskiej na II półrocze 2017 roku.
V. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
VI. Zapytania i wnioski radnych.
VII. Zamknięcie sesji.

 • Data aktualizacji: 2021-04-07 12:51
 • |
 • Licznik odwiedzin: 14 568 427