36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Kalendarz Wydarzeń

27
kwi  2017

XL Sesja Rady Miejskiej w Boguchwale

Przewodniczący Rady Miejskiej w Boguchwale na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 poz. 446 z późn. zm.) zwołuje XL Sesję Rady Miejskiej w Boguchwale, która odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2017 roku o godz. 10:00 w Sali Widowiskowej Urzędu Miejskiego w Boguchwale.

Porządek obrad:

I. Sprawozdanie z działalności MOPS oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej.
II. Sprawozdanie z realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
III. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. Zmiany budżetu,
 2. Zmian w wieloletniej prognozy finansowej,
 3. Podwyższenia kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego,
 4. Podwyższenia kapitału zakładowego Gospodarki Komunalnej,
 5. Zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego MCK w Boguchwale,
 6. Zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego LOK "Wspólnota" w Zgłobniu,
 7. Zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego LOK "Razem" w Niechobrzu,
 8. Zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale,
 9. Zatwierdzenia taryfy opłat za usługi związane z dostarczeniem wody i odprowadzania ścieków,
 10. Przyjęcia darowizny stanowiącej własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu  mieszkalnego w Boguchwale,
 11. Nabycia na rzecz gminy nieruchomości nr 432/5 położonej w Lutoryżu,
 12. Przystąpienia gminy do realizacji projektu,
 13. Poparcia dla uchwał Rad Gmin Dobrzeń Wielki, Dąbrowa i Komprachcice dot. przywrócenia granic wymienionych gmin do stanu sprzed 1 stycznia 2017 roku.

IV. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
V. Zapytania i wnioski radnych.
VI. Zamknięcie sesji.

 • Data aktualizacji: 2021-04-15 14:31
 • |
 • Licznik odwiedzin: 14 602 125