36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Kalendarz Wydarzeń

30
gru  2015

XVIII Sesja Rady Miejskiej w Boguchwale

Przewodniczący Rady Miejskiej w Boguchwale, na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. 2015 poz. 1515), zwołuje XVIII Sesję Rady Miejskiej w Boguchwale, która odbędzie się 30 grudnia 2015 roku o godz. 10:00 w Sali Widowiskowej Urzędu Miejskiego w Boguchwale z następującym porządkiem obrad:

I. Otwarcie sesji.
II. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. Zmiany budżetu Gminy Boguchwała na 2015 rok,
 2. Wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2015 roku,
 3. Udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rzeszowskiego,
 4. Uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok,
 5. Uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
 6. Wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty,
 7. Uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy Boguchwała na lata 2016-2020,
 8. Zasad wynajmowania lokali  wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,
 9. Uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2025,
 10. Określenia wstępnej lokalizacji przystanków komunikacji zbiorowej w ciągu drogi powiatowej w Niechobrzu,
 11. Zmiany lokalizacji przystanku komunikacji zbiorowej w ciągu drogi powiatowej Boguchwała-Niechobrz w miejscowości Boguchwała,
 12. Wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych.
 13. Aktualizacji Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Boguchwała.

III. Uchwalenie planu pracy Komisji i Rady Miejskiej na I półrocze 2016 roku.
IV. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
V. Zapytania i wolne wnioski radnych.
VI. Zamknięcie sesji.

 • Data aktualizacji: 2021-04-21 15:16
 • |
 • Licznik odwiedzin: 14 647 067