36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie aktualności

Realizacja głównych założeń strategii LSR na lata 2014-2020

LGD (10).jpg,

Stowarzyszenie LGD "Trygon-Rozwój i Innowacja" realizuje główne założenia strategii na lata 2014-2020 w tym cele główne, szczegółowe oraz przedsięwzięcia, które odnoszą się do zagadnień i problemów specyficznych dla LGD oraz wynikających z przeprowadzonej analizy SWOT.

Obecnie wdrażana Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020, została zakontraktowana na kwotę 5 400 000,00 zł. z czego połowa środków została przeznaczona na przedsiębiorczość. Sprawna realizacja strategii w tym osiągnięcie zawartych w niej celów i wskaźników przyczyniła się do uzyskania bonusu w postaci dodatkowych środków finansowych w wysokości 540 000,00 zł. Po uzyskaniu dodatkowych środków całość budżetu LSR wzrosła do 5 940 000,00 zł.

Pomoc finansowa w ramach realizacji LSR została skierowana na operacje w zakresie: wzmocnienia kapitału społecznego, w tym podnoszenia wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych (105 000,00 zł), rozwoju przedsiębiorczości tj.: podejmowania działalności gospodarczej (2 100 000,00 zł.), rozwijanie działalności gospodarczej (900 000,00 zł.), zachowania dziedzictwa lokalnego (160 000,00 zł.), budowy i przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych (2 080 000,00 zł.), promowanie obszaru objętego LSR w tym produktów lub usług lokalnych (595 000,00 zł.)

W latach 2016-2020 do biura LGD wpłynęło: 131 wniosków o dofinansowanie projektów z czego zgodnych z LSR było 129 wniosków, natomiast wybranych do finansowania w ramach PROW 2014 -2020 zostało 65 wniosków. Podczas ogłaszanych naborów jak również na co dzień pracownicy biura LGD świadczyli doradztwo w zakresie zasad ogólnych PROW 2014-2020 jak również w zakresie pisania wniosków o przyznanie pomocy czy też rozliczenia wniosków o płatność. W związku z wymogiem podnoszenia kompetencji LGD zorganizowało 12 szkoleń dla pracowników i organów LGD podnoszących ich kompetencje.

Efekty realizacji LSR:

W ramach ogłaszanych naborów przez LGD:

-28 osób fizycznych otrzymało premię w wysokości 60 000,00 zł. na podjęcie działalności gospodarczych, powstało 31 miejsca pracy; 2 wnioskodawców jest w trakcie realizacji projektów na kwotę 120 000,00 zł.

-3 podmioty gospodarcze rozwinęło swoje firmy, które uzyskały dotacje na kwotę 500 000,00 zł. powstało 7 nowych miejsc pracy; 2 wnioskodawców jest w trakcie realizacji projektu na kwotę 400 000,00 zł.

-przebudowano łącznie 5,03 km dróg w Gminie Boguchwała w Niechobrzu, Racławówce i Woli Zgłobieńskiej, w gminie Świlcza w Bratkowicach oraz w Gminie Lubenia w Straszydlu.

-wybudowano 4 wiaty turystyczne w Gminie Boguchwała w miejscowości Boguchwała oraz w Zarzeczu, w Gminie Świlcza w miejscowości Trzciana i Rudna Wielka ,

-zakupiono 6 kompletów strojów; w tym 3 komplety strojówludowych dla Stowarzyszeń, 2 komplety strojów galowych dla ochotniczych straży pożarnych oraz 1 komplet strojów galowych dla orkiestry dętej w Mogielnicy

-wydano 6 publikacji promujący obszar LGD

-utworzono 1 stronę internetową

-odrestaurowano 2 obiekty zabytkowe (kapliczka w Bratkowicach i ogrodzenie przed Kościołem w Lubeni).

-zorganizowano 5 szkoleń stacjonarnych oraz wyjazdowychdla społeczności lokalnych z zakresu ochrony środowiska

-zorganizowano 5 innowacyjnych inicjatyw w formie ogólnodostępnych imprez

Realizując plan komunikacji LGD uczestniczyła w latach 2016-2020 w 26 lokalnych inicjatywach tj. imprezach promujących oraz podtrzymujących lokalne tradycje jak np. ”Dni Boguchwały”, „Ziemniaczane Harce w Straszydlu”, „Ogólnopolski konkurs tradycyjnego tańca Ludowego w Trzcianie oraz organizowanych dla mieszkańców obszaru spotkaniach aktywizacyjnych. Ponadto LGD organizowała szkolenia dla lokalnych liderów aplikujących o środki dostępne w ramach realizowanej LSR. Komunikacja LGD z przedstawicielami poszczególnych sektorów miała charakter działań informacyjno-promocyjnych, których celem było dotarcie do jak największej liczby Beneficjentów oraz mieszkańców LGD z informacją o głównych założeniach LSR na lata 2014-2020 oraz jej efektów. Udział LGD w ww. działaniach pozwolił na jej przekazanie bieżącej informacji na temat działalności oraz możliwościach pozyskania środków finansowych na projekty realizowane w ramach LSR.

Większość budżetu jakim dysponuje LGD zostało już zakontraktowane przez Beneficjentów. W drugiej połowie 2020 r zostaną przeprowadzone trzy nabory wniosków na działania z zakresu zachowania dziedzictwa lokalnego (planuje się odrestaurować trzy zabytkowe obiekty), z zakresu budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych (planuje się przebudować kolejne 1,8 km dróg gminnych lub powiatowych), z zakresu podejmowania działalności gospodarczej (powstanie pięć nowych podmiotów gospodarczych). W kolejnym roku 2021 zostaną zrealizowane projekty współpracy krajowej (34 000,00 zł.) oraz międzynarodowej (76 000,00 zł.) Głównym celem jest wymiana doświadczeń pomiędzy LGD z innego województwa i kraju, aktywizacja lokalnej społeczności oraz budowanie kapitału społecznego.

źródło: lgd-trygon.pl/

Liczba odsłon: 115
  • Data aktualizacji: 2020-08-07 09:50
  • |
  • Licznik odwiedzin: 13 052 284