36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie aktualności

Dotacja do 40 000 zł dla grup młodzieży w wieku 13-19 lat

RS2020.jpg,

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Ogólnopolski Konkurs Grantowy 2020. Celem konkursu organizowanego jest wsparcie projektów, które będą rozwijały kompetencje społeczne młodych ludzi przydatne zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu. Chcemy, by dzięki aktywnemu udziałowi w projekcie młodzi ludzie rozwinęli swoje umiejętności.

Kto może aplikować do konkursu?

O dotacje na działania trwające 15 miesięcy realizowane pomiędzy 1 lipca 2020 r. a 30 listopada 2021 r. mogą ubiegać się:

 • organizacje pozarządowe (stowarzyszenia zarejestrowane w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów i fundacje) z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców),
 • Domy kultury i biblioteki, które otrzymały od 2007 roku co najmniej jedną dotację w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse.

Do kogo skierowany jest projekt?

Projekt ma być prowadzony ze stałą, minimum 20-osobową grupą młodzieży w wieku 13-19 lat (uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz uczniów szkół średnich), z terenów wiejskich i miast do 20 tys. mieszkańców. 

Struktura konkursu

Ogólnopolski Konkurs Grantowy składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie konkursu wnioskujący przygotowują diagnozę środowiska lokalnego, w drugim (do którego zakwalifikują się laureaci pierwszego etapu) organizacje przygotują plan 15-miesięcznych działań zgodnych z celem konkursu. Termin składania diagnoz: 16 marca godz. 12:00.

Podstawowe informacje o konkursie

1. Podmioty uprawnione do udziału w konkursie:

 • stowarzyszenia zarejestrowane w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów i fundacje mające siedzibę i działające na terenach wiejskich i w małych miastach(do 20 000 mieszkańców),
 • domy kultury i biblioteki, które otrzymały co najmniej jedną dotację w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse od 2007 roku.
 • z konkursu wykluczeni są wnioskodawcy mający w składzie swoich organów statutowych osoby będące jednocześnie pracownikami Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży.

2. W konkursie jeden wnioskodawca może złożyć maksymalnie jeden wniosek. Uwaga! O dotację nie mogą ubiegać się organizacje, które obecnie realizują inne projekty w ramach OKG i RKG Programu "Równać Szanse 2019".

3. Formy wsparcia dla projektodawców:

 • dotacje do 40 000 zł na projekty trwające 15 miesięcy,
 • szkolenia, doradztwo.

4. Uczestnicy projektów - Projekty kierowane są do młodych ludzi w wieku od 13 do 19 lat (uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz uczniów szkół średnich) z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców). Cyklicznymi działaniami powinna zostać objęta grupa co najmniej 20 tych samych uczestników przez 15 miesięcy trwania projektu.

5. Czas realizacji projektu 15 miesięcy: pomiędzy 1 lipca2020 r. a 30 listopada 2021 r.

6. Struktura konkursu - Procedura aplikowania w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym jest dwuetapowa.

W pierwszym etapie zadaniem wnioskodawcy jest przygotowanie diagnozy środowiska lokalnego. Wnioskodawcy, których diagnozy Komisja Ekspertów oceni najwyżej, zostaną dopuszczone do drugiego –zamkniętego etapu konkursu, polegającego na przygotowaniu projektu trwającego 15 miesięcy.

 • Pierwszy – otwarty etap konkursu (opracowanie diagnozy środowiska lokalnego). Zainteresowane organizacje i instytucje proszone są o opracowanie diagnozy środowiska lokalnego. Diagnoza ma wskazać realne potrzeby młodych ludzi z danego środowiska oraz zasoby, z których można korzystać przy realizacji projektu. Diagnoza powinna zostać sporządzona zarówno w oparciu o informacje zastane (np. dane GUS, wyniki przeprowadzonych badań społecznych, statystyki policyjne, itp.), jak również w oparciu o informacje zebrane przez wnioskodawców –mogą to być, np. rozmowy z młodzieżą w wieku 13-19 lat, rozmowy z animatorami działań lokalnych, ankieta skierowana do młodzieży, obserwacje i doświadczenia, itp. Zachęcamy do powoływania się "Równać Szanse 2020 - Ogólnopolski Konkurs Grantowy" - zasady konkursu na źródła w diagnozie, cytowania ciekawych i znaczących wypowiedzi, które pojawią się w wywiadach. Na stronie rownacszanse.pl znajduje się wzór formularza wniosku, publikacja "Przepis na diagnozę, czyli poznaj młodych i środowisko lokalne" - pomocna w poprawnym opracowaniu diagnozy środowiska oraz kryteria, według których dokonana zostanie ocena nadesłanych diagnoz. Uwaga! Oceniana będzie jakość i rzetelność przygotowanej diagnozy, a nie kondycja środowiska lokalnego.

Szczegółowa procedura składania wniosków w pierwszym, otwartym etapie konkursu Wnioski należy składać korzystając z elektronicznego systemu naboru wniosków znajdującego się na stronie rownacszanse.pl. Aby złożyć wniosek należy zapoznać się ze znajdującą się na stronie szczegółową instrukcją postępowania. Termin składania wniosków: do 16 marca 2020 r., wysłany do godz. 12:00. Organizator w porozumieniu z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności powołuje Komisję Ekspertów, która podejmuje decyzję o dopuszczeniu wnioskodawcy do drugiego etapu konkursu. Decyzje Komisji Ekspertów są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 27 marca 2019 r.na stronie rownacszanse.pl zostanie ogłoszona lista organizacji dopuszczonych do drugiego etapu Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego. Ponadto, wnioskodawcy otrzymają informację mailową o dalszej procedurze postępowania.

 • Drugi - zamknięty etap Konkursu (Projekt). Koordynatorzy z organizacji i instytucji zaproszonych do drugiego etapu konkursu wezmą udział w 3-dniowym bezpłatnym szkoleniu (3–5 kwietnia br. trwającym od piątku od godz. 15:00 do niedzieli do godz. 14:00) dotyczącym przygotowania i realizacji projektów w Programie "Równać Szanse". Udział w całym szkoleniu jest warunkiem ubiegania się o dofinansowanie przygotowanego projektu.

Organizacje, które spełnią warunek udziału w szkoleniu, będą musiały przygotować plan 15-miesięcznych działań. Projekty muszą spełniać następujące wymogi:

 • włączać młodych ludzi do działań już na etapie planowania, tak aby stali się aktywnymi twórcami, uczestnikami i bezpośrednimi realizatorami projektu,
 • odpowiadać na potrzeby młodzieży, które zostały rozpoznane, dzięki przeprowadzonej diagnozie,
 • dać młodym ludziom przestrzeń do działania, realizacji ich pasji i zainteresowań,
 • uwzględniać ważne miejsce w projekcie dla każdego z jego uczestników,
 • wprowadzać nową jakość na danym terenie lub w danym środowisku,
 • tworzyć spójną ofertę cyklicznych działań prowadzonych samodzielnie przez młodych ludzi, w których weźmie udział grupa co najmniej 20 uczestników,
 • włączać wielu partnerów w działania młodych ludzi (współpraca przy realizacji projektu z różnymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami samorządowymi, rodzicami, lokalnym biznesem, szkołami),
 • komponenty szkoleniowe i warsztatowe, powinny być jedynie elementem wprowadzającym do dalszych działań projektowych,
 • posiadać dodatkowe finansowanie przynajmniej w wysokości 20% wartości projektu–z innych źródeł lub w formie wkładu własnego (jako wkład własny rozumiane jest pokrycie części kosztów projektu w postaci przeznaczenia na ten cel środków finansowych pozostających w dyspozycji wnioskodawcy lub pozyskanych przez niego od innych sponsorów, jak również racjonalnie wyceniony wkład własny organizacji składającej wniosek w postaci pracy, udostępnienia lokalu, środków transportu itp.).Termin składania wniosków w II etapie konkursu: do 10 maja 2020r., wysłany do godz. 12:00.

Szczegóły: rownacszanse.pl/2020/okg_ogloszenie_I_etap

Liczba odsłon: 351
 • Data aktualizacji: 2020-04-03 14:07
 • |
 • Licznik odwiedzin: 11 579 912