36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | godz. UM: pn. 7:30-15:30 (BOK, USC, RSO do 17:00), wt.-pt. 7:30-15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | godz. UM: pn. 7:30-15:30 (BOK, USC, RSO do 17:00), wt.-pt. 7:30-15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Wszystkie aktualności

500+ świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Informacja dotycząca 500+ świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji:

Świadczenie uzupełniające otrzymają osoby, które:

 1. ukończyły 18 lat
 2. są niezdolne do samodzielnej egzystencji, a niezdolność ta została stwierdzona orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji
 3. nie są uprawnione do emerytury ani renty, nie mają ustalonego prawa do innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych, np. zasiłku stałego albo zasiłku okresowego (warunek nie dotyczy jednorazowych świadczeń) ani nie są uprawnione do świadczenia z zagranicznej instytucji właściwej do spraw emerytalno-rentowych,
  albo są uprawnione do tych świadczeń (emerytury, renty albo innych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych, łącznie z kwotą wypłacaną przez zagraniczną instytucję właściwą do spraw emerytalno-rentowych), ale ich łączna wysokość brutto nie przekracza 1600 zł.

WAŻNE!

Przy ustalaniu kwoty 1600 zł nie bierze się pod uwagę kwoty renty rodzinnej przyznanej dziecku, które stało się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem 16 roku życia lub w czasie nauki w szkole przed ukończeniem 25 roku życia.

      4.mają miejsce zamieszkania w Polsce

      5.maja polskie obywatelstwo
      lub mają prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce, jeśli jesteś obywatelem jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej albo europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej
lub
mają zalegalizowany pobyt w Polsce (jeśli jesteś obywatelem państwa spoza UE albo EFTA).

Świadczenie uzupełniające nie przysługuje osobie, która jest tymczasowo aresztowana lub odbywa karę pozbawienia wolności. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy taka osoba odbywa karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego – wtedy świadczenie może przysługiwać.

Jak uzyskać świadczenie?

Aby otrzymać świadczenie uzupełniające, musisz złożyć wniosek. Wniosek można złożyć w każdej placówce ZUS lub przesłać pocztą. Druk wniosku ESUN można pobrać ze strony www.zus.pl.

Do wniosku o świadczenie uzupełniające należy dołączyć:

 • orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji

albo orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji

albo wydane (przed 1 września 1997 r.) przez komisję lekarską do spraw inwalidztwa i zatrudnienia orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów – jeśli nie upłynął okres, na jaki orzeczono inwalidztwo

Jeśli ZUS posiada takie orzeczenie w Twojej dokumentacji emerytalno-rentowej – nie trzeba go dołączać.

 • Zaświadczenie o prawie do emerytury lub renty zagranicznej lub innego świadczenia zagranicznego o podobnym charakterze – dokument potwierdzający prawo do tych świadczeń i ich wysokość wystawiony przez zagraniczną instytucję właściwą do spraw emerytalno-rentowych.

Dokumentem potwierdzającym niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie, którego ZUS może ustalić prawo do świadczenia uzupełniającego, jest również:

 • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 • orzeczenie o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Jeśli dana osoba nie posiada potwierdzającego niezdolność do samodzielnej egzystencji albo upłynął okres, na który zostało ono wydane, do wniosku trzeba dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku, oraz – jeśli posiadasz – dokumentację medyczną i inne dokumenty, które mają znaczenie przy orzekaniu o niezdolności do samodzielnej egzystencji, np.:

 • kartę badania profilaktycznego,
 • dokumentację rehabilitacji leczniczej lub zawodowej.

Należy dołączyć także orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Jak wypełnić wniosek o świadczenie uzupełniające?

1.    Dane identyfikacyjne:
•    imię i nazwisko
•    obywatelstwo
•    imię ojca i matki
•    PESEL – a jeśli go nie posiadasz serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, datę urodzenia oraz płeć
2.    Dane adresowe:
•    adres zameldowania
•    adres zamieszkania i adres do korespondencji - jeśli są inne niż adres zameldowania,
3.    Czy masz przyznane prawo do świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych lub aktualnie starasz się o takie świadczenie:
•    rodzaj świadczenia (np. emerytura lub renta z tytułu niezdolności do pracy)
•    wysokość świadczenia
•    nazwę instytucji, która wypłaca świadczenie i miejscowość, w której znajduje się jej siedziba
4.    Czy masz przyznane prawo do świadczeń z zagranicznej instytucji właściwej do spraw emerytalno-rentowych lub aktualnie starasz się o takie świadczenie:
•    rodzaj świadczenia (np. emerytura lub renta z tytułu niezdolności do pracy)
•    wysokość świadczenia
•    nazwę państwa i zagranicznej instytucji, która wydaje decyzję w tej sprawie
5.    Inne informacje, które maja wpływ na rozpatrzenie wniosku:
•    jeśli wniosek o świadczenie uzupełniające 500+, złożyłeś jeszcze w innym niż ZUS organie rentowym – podaj nazwę tej instytucji oraz miejscowość, w której znajduje się jej siedziba
•    oświadczenie czy aktualnie przebywasz w areszcie śledczym lub zakładzie karnym
•    jeśli nie posiadasz polskiego obywatelstwa wskaż czy masz prawo pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i daty graniczne tego prawa
6.    Twój podpis.

Pomoc przy wypełnianiu wniosku uzyskasz we wszystkich placówkach ZUS na salach obsługi klientów - w godzinach otwarcia sal oraz w Centrum Obsługi Telefonicznej pod numerem 22 560 16 00.

Decyzja

Decyzja wydawana jest w ciągu 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do jej wydania. Okolicznością taką może być uprawomocnienie się orzeczenia w sprawie niezdolności do samodzielnej egzystencji.

WAŻNE!
Jeśli wniosek zostanie złożony przed 1 grudnia 2019 roku, na wydanie decyzji w sprawie świadczenia uzupełniającego ZUS będzie miał 60 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji (art. 27 ust. 1 ustawy o świadczeniu uzupełniającym).

Jeśli nie zgadzasz się z decyzją w sprawie świadczenia uzupełniającego, masz prawo odwołać się od tej decyzji.

Odwołanie masz prawo wnieść do sądu okręgowego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych – właściwego ze względu na Twoje miejsce zamieszkania. Możesz to zrobić za pośrednictwem ZUS w ciągu miesiąca od dnia doręczenia decyzji. Po tym terminie decyzja stanie się prawomocna i nie będziesz mógł jej zaskarżyć do sądu.

Odwołanie możesz złożyć na piśmie lub zgłosić ustnie do protokołu w placówce ZUS albo wysłać pocztą. Złożenie odwołania i postępowanie przed sądem są wolne od opłat.

Wysokość świadczenia uzupełniającego

Świadczenie uzupełniające przysługuje w wysokości 500 zł, jeśli osoba:

 • nie jest uprawniona do emerytury ani renty i nie ma ustalonego prawa do innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych, lub
 • ma takie świadczenia, ale ich łączna kwota brutto nie przekracza 1100 zł.

Jeśli pobiera emeryturę, rentę lub inne świadczenie finansowane ze środków publicznych i łączna kwota brutto tych świadczeń wynosi więcej niż 1100 zł, a nie przekracza1600 zł, wysokość świadczenia uzupełniającego będzie niższa niż 500 zł.

Będzie to różnica między kwotą 1600 zł i łączną kwotą przysługujących świadczeń.

Świadczenie uzupełniające przyznamy Ci od miesiąca, w którym spełnisz wymagane warunki, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym zgłosisz wniosek o to świadczenie.

Obowiązek powiadomienia

Istnieje obowiązek powiadomienia ZUS o wszelkich zmianach, które mają wpływ na prawo do świadczenia uzupełniającego lub na jego wysokość. W szczególności dotyczy to takich sytuacji:

 • uzyskania prawa do świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych, w tym także do świadczenia o charakterze emerytalno-rentowym, które przyzna KRUS lub inny organ emerytalny,
 • zwiększenia się kwoty świadczenia finansowanego ze środków publicznych, które wypłaca podmiot inny niż ZUS (np. KRUS czy ośrodek pomocy społecznej),
 • tymczasowego aresztowania albo odbywania kary pozbawienia wolności (nie dotyczy odbywania tej kary w systemie dozoru elektronicznego).

W razie braku powiadomienia o tych okolicznościach i wypłaty świadczenia, do którego utracono prawo, należy je zwrócić. Jeśli wypłacimy Ci świadczenie w zawyżonej kwocie, będziesz musiał zwrócić jego zawyżoną część.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz. U. poz. 1622).

 źrodło: MOPS Boguchwała 

Liczba odsłon: 375
 • Data aktualizacji: 2020-02-21 11:05
 • |
 • Licznik odwiedzin: 11 336 222