36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie aktualności

Projekt Młodzi Aktywni Bez Barier

MABB_Plakat.jpg,

Centrum Rozwiązań Biznesowych zaprasza do wzięcia udziału w projekcie Młodzi Aktywni Bez Barier. Projekt skierowany jest do grupy 60 osób (32 kobiet, 28 mężczyzn) w wieku 18-29 lat, w tym w szczególności osób bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, spełniających łącznie następujące warunki:

• Pozostawanie w wieku 18-29 lat

• Miejsce zamieszkania:  województwo Podkarpackie

• Posiadanie statusu osoby pozostającej bez pracy,  nie uczestniczącej w kształceniu i szkoleniu (tzw. Młodzież NEET) lub posiadanie statusu osoby zatrudnionej na umowie krótkoterminowej lub umowie cywilnoprawnej 

Do udziału w projekcie zapraszane są w szczególności: kobiety, osoby bierne zawodowo, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby zamieszkujące średnie miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze tj. Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg.

W ramach projektu realizowane będą bezpłatne usługi:

1. Ustalenie potrzeb Uczestnika Projektu, działania aktywizacyjne. Każdy z Uczestników otrzyma wymienione poniżej wsparcie:

  • Indywidualny plan działania (6h/osoba), usługa ma na celu identyfikację potrzeb oraz diagnozę możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego oraz opracowanie IPD.
  • Miękkie kompetencje zawodowe (1gr/24h), moduły: nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy, autoprezentacja, rozmowa kwalifikacyjna, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, metody poruszania się po rynku pracy, wybór odpowiedniego zawodu oraz pomoc w planowaniu rozwoju kariery zawodowej w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych.

2. Szkolenia zawodowe (1gr/średnio 120 h), usługa polegać będzie na przygotowaniu uczestników projektu do wejścia na rynek pracy poprzez wyposażenie ich w aktualną wiedzę i adekwatne kwalifikacje/umiejętności niezbędne w środowisku pracy. Tematyka szkoleń będzie dostosowana do potrzeb określonych w IPD oraz zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy.

3. Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy (8h/osoba) – celem jest najtrafniejszy dobór odpowiedniej oferty pracy dla uczestnika projektu oraz wskazanie właściwego Uczestnika Projektu na stanowisko zgodne z oczekiwaniami pracodawcy. Głównym zadaniem będzie dostarczanie UP (drogą meilową, osobistą) ofert pracy zgodnie z posiadanymi kompetencjami i doświadczeniem. Metoda pracy: rozmowa indywidualna z UP, zebranie informacji, nadzór nad poprawnym formatem: listem motywacyjnego i CV, indywidualne rozmowy.

4. Staże zawodowe (4 miesiące/osoba) – każdy z 54 uczestników projektu odbędzie czteromiesięczne staże zawodowe. Staże zawodowe dobierane będą względem predyspozycji każdego z uczestników oraz z ukończonym szkoleniem zawodowym, w celu zdobycia doświadczenia zawodowego. 

Dla wszystkich osób biorących udział w projekcie przewidziane jest:

• stypendium szkoleniowe (6,78/h netto)
• stypendium stażowe (1017,40 zł netto/ miesiąc)
• zwrot kosztów dojazdu
• wyżywienie, poczęstunek podczas zajęć
• bezpłatne formy wsparcia (szkolenia zawodowe, pośrednictwo pracy)
• profesjonalną i doświadczoną kadrę specjalistów prowadzących zajęcia
• materiały piśmiennicze (długopis, notatnik),
• materiały dydaktyczne (podręcznik).
• zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
• zaświadczenie o ukończeniu staży wraz z opinią pracodawcy
• pokrycie kosztów egzaminów
• pokrycie kosztów badań lekarskich

Stawka stypendium szkoleniowego w podanej wysokości przewidziana jest w przypadku gdy Uczestnik Projektu nie posiada innego tytułu do ubezpieczenia i jest ubezpieczony przez Realizatora Projektu. W przypadku zaś posiadania przez Uczestnika Projektu innego tytułu do ubezpieczenia stawka stypendium szkoleniowego za każdą odbytą godzinę szkolenia wynosi 6,78 zł brutto.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Szczegóły na stronie: www.mabb.crb.lublin.pl

Liczba odsłon: 509
  • Data aktualizacji: 2020-05-29 15:30
  • |
  • Licznik odwiedzin: 12 129 205