36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | godz. pracy UM: pn. 07:30-17:30, wt.-pt. 07:30-15:00 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | godz. pracy UM: pn. 07:30-17:30, wt.-pt. 07:30-15:00 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Wszystkie aktualności

Budżet Obywatelski Gminy Boguchwała 2019 - lista projektów

baner - BOGB19 (1).jpg,

Poznaliśmy listę projektów, które zostaną poddane pod głosowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Boguchwała 2019.

Do tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego zostało zgłoszonych 29 projektów, które zostały poddane weryfikacji przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego pod względem formalno-prawnym, m.in. zgodności propozycji z ustawą o samorządzie gminnym, planem zagospodarowania przestrzennego, zgodności z ustawą o finansach publicznych, możliwości technicznych realizacji zadania, kosztów eksploatacji, utrzymania projektu.

W kategorii "budowa, modernizacja oświetlenia" weryfikacji poddano: 5 zgłoszonych wniosków, 5 wniosków zostało pozytywnie zweryfikowanych i skierowanych do głosowania mieszkańców. W kategorii "budowa, przebudowa dróg" weryfikacji poddano 9 zgłoszonych wniosków, 4 wnioski zostało zweryfikowanych pozytywnie, 5 wniosków negatywnie. W kategorii "budowa, rozbudowa terenów rekreacyjnych" weryfikacji poddano 15 zgłoszonych wniosków, 12 wniosków zostało zweryfikowanych pozytywnie i skierowanych do głosowania mieszkańców, natomiast 3 wnioski zostały zweryfikowane negatywnie.

Głosowanie

Głosowanie odbędzie się w dniach 6-10 listopada 2018 roku. Każdy mieszkaniec Gminy Boguchwała, może udzielić poparcia dla jednego projektu spośród przedstawionych propozycji w ramach poszczególnych obszarów. Zmianie uległ sposób głosowania w formie papierowej. Wymagane jest osobiste dostarczenie do punktu głosowania  formularza ankiety w wersji papierowej. W każdym z punktów musi być obecny pracownik upoważniony do kontroli poprawności oddawanego głosu.

UWAGA: ze względu na przedłużenie procedury oceny wniosków zostaje przesunięty termin głosowania. Nowy termin głosowania wraz z formularzem ankiety zostanie opublikowany w najbliższym czasie.

Oddanie ankiety do głosowania w formie papierowej w liczbie większej niż 1 spowoduje przyjęcie do ustalenia wyników głosowania tylko tej ankiety do głosowania, która wpłynie jako pierwsza. Pozostałe ankiety oddane przez tą samą osobę uzna się za nieważne. Przesłanie ankiety do głosowania w formie elektronicznej w liczbie większej niż 1 spowoduje przyjęcie do ustalenia wyników głosowania tylko tej ankiety do głosowania, która wpłynie jako pierwsza. Pozostałe ankiety oddane przez tą samą osobę uzna się za nieważne. W przypadku braku możliwości ustalenia kolejności wpływu wielu kart jednej osoby wszystkie karty tej osoby stają się nieważne.

W tym roku głosować mogą wszyscy mieszkańcy Gminy Boguchwała, niezależnie od wieku. Osoby niepełnoletnie będą głosowały za zgodą rodziców/opiekunów prawnych. W takim przypadku osoba niepełnoletnia musi ze sobą przynieść do punktu głosowania podpisaną przez rodzica/opiekuna prawnego zgodę na udział w głosowaniu lub wraz z nim wypełnić kartę na miejscu.

W ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Boguchwała 2019 zostaną zrealizowane:

  • 4 projekty w obszarze "budowa, modernizacja oświetlenia",
  • 3 projekty w obszarze "budowa, przebudowa dróg",
  • 2 projekty w obszarze "budowa, rozbudowa terenów sportowo-rekreacyjnych".

Wybrane do realizacji zostaną projekty z największą liczbą głosów w poszczególnych obszarach. W przypadku uzyskania równej liczby głosów przez dwa lub więcej projektów w danym obszarze, o kolejności na liście do realizacji decyduje losowanie. Projekty wybrane do Budżetu Obywatelskiego Gminy Boguchwała 2019 zostaną uwzględnione przez Burmistrza Boguchwały w projekcie budżetu Gminy Boguchwała na 2019 rok i przedstawione do uchwalenia przez Radę Miejską w Boguchwale.

Liczba odsłon: 1244
  • Data aktualizacji: 2019-04-19 09:04
  • |
  • Licznik odwiedzin: 9 513 397