36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Wszystkie aktualności

Nowy okres świadczeniowy programu "Rodzina 500+"

baner - 500+ v2 (1).jpg,

Wnioski o świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres świadczeniowy trwający od 1 października 2017 roku do 30 września 2018 roku przyjmowane będą od 1 sierpnia 2017 roku. Wnioski można składać osobiście w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale, Plac Rynek 2, I piętro, pok. 1.02 od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30-15:30, lub elektronicznie. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 17 87 55 261, 17 87 55 266, 17 87 55 267.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł (netto). Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1200,00 zł (netto). We wniosku należy podać dane osoby starającej się o świadczenie (adres zamieszkania, PESEL, stan cywilny, obywatelstwo, data urodzenia, nr konta bankowego), dane drugiego z rodziców (PESEL, data urodzenia) oraz dane dzieci (PESEL, data urodzenia).

Do wniosku o świadczenie wychowawcze należy dołączyć odpowiednio:

  1. dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:

a) oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku 2016, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn.zm.);

b) zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku 2016;

c) odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną;

d) przekazy lub przelewy pieniężne za rok 2016 dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową, ugodą zawartą przed mediatorem lub innym tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny;

e) w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:

  • zaświadczenie od komornika sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub
  • informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą;

f) dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu:

  • w przypadku umowy o pracę: świadectwo pracy, zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające okres zatrudnienia,
  • w przypadku umowy zlecenie/dzieło: umowy zlecenie/o dzieło lub zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające cały okres zatrudnienia
  • PIT-y 11 za rok 2016;

g) dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany – w przypadku uzyskania dochodu w roku 2016: umowy o pracę/zlecenie/o dzieło potwierdzające okres zatrudnienia lub zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające okres zatrudnienia,

h) dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu - w przypadku uzyskania dochodu po roku 2016, tj. zaświadczenia o wysokości osiągniętego dochodu netto za drugi miesiąc;

i) kartę pobytu − w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z późn. zm.);

j) kartę pobytu i decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy - w przypadku cudzoziemca posiadającego kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”;

k) odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka - w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;

l) inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

Wszelkie dokumenty należy przedłożyć w kserokopiach wraz z oryginałami do wglądu. Gdy rodzina będzie ubiegać się o świadczenie wyłącznie na drugie i kolejne dzieci nie będzie konieczności dokumentowania sytuacji dochodowej.

Więcej informacji: rzeszow.uw.gov.pl/promowane/500-plus-na-nowy-okres, www.mpips.gov.pl

Niezbędne dokumenty: www.boguchwala.pl/390-menu-glowne/6449-rodzina-500-plus.html

Liczba odsłon: 1018
  • Data aktualizacji: 2018-06-15 15:06
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 968 851