Aktualności

Wszystkie aktualności

LXI sesja Rady Miejskiej w Boguchwale

Przewodniczący Rady Miejskiej w Boguchwale Pan Piotr Pustelny zaprasza na LXI sesję Rady Miejskiej w Boguchwale zwołaną w trybie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), która odbędzie się w dniu 26 maja 2023 r., godz. 09:00 w Urzędzie Miejskim w Boguchwale.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Raport o Stanie Gminy Boguchwała za 2022 rok.
a) Przedstawienie Raportu o Stanie Gminy Boguchwała za 2022 rok.
b) Debata nad Raportem o Stanie Gminy Boguchwała za 2022 rok.
c) Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Boguchwały.
3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 rok.
a) Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu wraz ze sprawozdaniem finansowym oraz informacji o stanie mienia komunalnego.
b) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Boguchwała za 2022 rok.
c) Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Boguchwała za 2022 rok.
d) Dyskusja.
e) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Boguchwała za 2022 rok.
4. Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Boguchwały za 2022 rok.
a) Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego udzielenia absolutorium dla Burmistrza Boguchwały za 2022 rok.
b) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Boguchwale o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Boguchwały z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.
c) Dyskusja.
d) Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Boguchwały za 2022 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Boguchwała na 2023 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kielanówka Mała” w miejscowości Kielanówka.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 2/2023 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Boguchwała.
8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu Zasłużonego Obywatela Gminy Boguchwała.
9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu Zasłużonego Obywatela Gminy Boguchwała.
10. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego za rok poprzedni.
11. Zamknięcie obrad.

Liczba odsłon: 623
Metryka dokumentu:
data wytworzenia informacji 2023-05-17
opublikował Tomasz Sitek
stanowisko Administrator
data publikacji 2023-05-17 15:21
data ostatniej aktualizacji
aktualizacja dokonana przez

Data zmiany Zmodyfikował Czynność