36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie aktualności

LIX sesja Rady Miejskiej w Boguchwale

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Piotr Pustelny zaprasza na LIX sesję Rady Miejskiej w Boguchwale zwołaną w trybie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2023 poz. 40 t.j.), która odbędzie się w dniu 30 marca 2023 r., godz. 09:00 w Urzędzie Miejskim w Boguchwale. Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Informacja na temat funkcjonowania Gminnych Spółek Komunalnych.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Boguchwała na 2023 rok.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Boguchwała.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej nr 151201R w Lutoryżu.
6. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości oznaczonej jako działka nr 60/2 w Boguchwale.
7. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości oznaczonych jako działki nr 344/15, 344/17 w Kielanówce.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Boguchwała.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Boguchwała na lata 2022 - 2025 z perspektywą do roku 2029”.
12. Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Boguchwała na lata 2016 – 2019 z perspektywą do 2023 roku.
13. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2022 rok.
14. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2022 rok.
15. Informacja o zbytych i nabytych nieruchomościach w Gminie Boguchwała.
16. Zamknięcie obrad.

  • Data aktualizacji: 2023-06-09 14:58
  • |
  • Licznik odwiedzin: 19 233 792