36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie aktualności

Centrum Rozwoju Społecznego dla Rodzin z Gminy Boguchwała

Plakat Centrum Rozwoju Społecznego Boguchwała.jpg,

Projekt "Centrum Rozwoju Społecznego dla Rodzin z Gminy Boguchwała" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Gminę Boguchwała / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Boguchwale, na podstawie Umowy nr RPPK.08.09.00-18-0008/20-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.9 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej - ZIT.

Łączna wartość dofinansowania Projektu wynosi: 925 386,65 PLN

 • ze środków europejskich w kwocie: 836 786,45 PLN
 • ze środków dotacji celowej w kwocie: 88 600,20 PLN

Celem głównym projektu jest wsparcie rodzin w codziennym funkcjonowaniu poprzez utworzenie: świetlicy dla dzieci i młodzieży oraz placówki wsparcia dziennego dla rodzin z Gminy Boguchwała.

Projekt zakłada objęcie wsparciem 20 rodzin zamieszkałych w Gminie Boguchwała. 

W świetlicy dzieci będą mogły bezpłatnie uczestniczyć w zajęciach:

 • z bajko terapii,
 • plastyczno-kreatywnych,
 • z gimnastyki korekcyjnej,
 • z logopedą,
 • tanecznych,
 • z robotyki,
 • kreatywnych z kulturą,
 • szachowych,
 • oraz skorzystać z pomocy korepetytorów.

Ponadto w ramach funkcjonowania placówki wsparcia dziennego dla rodzin, będzie można skorzystać z poradnictwa prawnego i psychologicznego, jak również będzie można wziąć udział w zajęciach mających na celu poprawę zaradności w codziennym funkcjonowaniu poprzez udział w warsztatach:

 • umiejętności wychowawczych,
 • warsztatach kulinarnych,
 • warsztatach edukacyjno-profilaktycznych,
 • warsztatach z zakresu prowadzenia gospodarstwa domowego.

Projekt skierowany jest do:

 • Rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 • Dzieci i młodzieży w wieku 5-15 lat
 • Rodzin i dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Boguchwała

Regulamin Projektu oraz dokumenty aplikacyjne dostępne są na stronie: www.mopsboguchwala.naszops.pl oraz w biurze Projektu, które mieści się w Centrum Rozwoju Społecznego, ul. Kolejowa 15a, 36-040 Boguchwała.

Kontakt:

Liczba odsłon: 127
 • Data aktualizacji: 2021-09-23 14:14
 • |
 • Licznik odwiedzin: 15 555 666