36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie aktualności

XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Boguchwale

Pan Piotr Pustelny - Przewodniczący Rady Miejskiej w Boguchwale informuje, iż XXXVII sesja Rady Miejskiej w Boguchwale zwołana w trybie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2020 poz. 713 z późn. zm.), odbędzie się w dniu 1 lipca 2021, godz. 09:00 w Sali Wystawienniczej Miejskiego Centrum Kultury w Boguchwale, Plac Rynek 2.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2. Przedstawienie Prezesa Spółki Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. oraz Prezesa Spółki Boguchwalskie Forum Rozwoju.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2021 roku.

4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie emisji obligacji przychodowych Gminy Boguchwała oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2021 rok.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Boguchwała.

7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Boguchwale.

8. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Boguchwała działki nr 673/9 położonej w Kielanówce stanowiącej własność Skarbu Państwa - Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

9. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Boguchwała działki nr 460/4 położonej w Kielanówce stanowiącej własność Skarbu Państwa - Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

10. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Boguchwała działki nr 1251/2 położonej w Racławówce stanowiącej własność Skarbu Państwa - Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości położonych w Zgłobniu oraz ustanowienia służebności.

12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Boguchwała do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja Społeczna Działanie 8.8 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych- ZIT, konkurs nr RPPK.08.08.00-IP.01-18-054/20.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia przez Gminę Boguchwała wkładu własnego do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja Społeczna Działanie 8.8 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych- ZIT, konkurs nr RPPK.08.08.00-IP.01-18-054/20.

14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Boguchwała na rok szkolny 2021/2022.

15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej.

16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej.

17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej i Komisji na II półrocze 2021 roku.

19. Informacja o zbytych i nabytych nieruchomościach w Gminie Boguchwała.

20. Zamknięcie obrad.

Transmisja z posiedzenia Rady Miejskiej w Boguchwale będzie dostępna za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Boguchwała, pod linkiem: bip.boguchwala.pl/194,28048/28048/.

Liczba odsłon: 431
  • Data aktualizacji: 2021-07-23 11:48
  • |
  • Licznik odwiedzin: 15 200 707