36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie aktualności

XXXVI sesja Rady Miejskiej w Boguchwale

Pan Piotr Pustelny - Przewodniczący Rady Miejskiej w Boguchwale informuje, iż  XXXVI sesja Rady Miejskiej w Boguchwale zwołana w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2020 poz. 713 z późn. zm.), odbędzie się w dniu 27 maja 2021 r. o godz. 09:00 w Sali Wystawienniczej Miejskiego Centrum Kultury w Boguchwale, Plac Rynek 2.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Raport o Stanie Gminy Boguchwała za 2020 rok.
a) Przedstawienie Raportu o Stanie Gminy Boguchwała za 2020 rok.
b) Dyskusja nad Raportem o Stanie Gminy Boguchwała za 2020 rok.
c) Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Boguchwały.
3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok:
a) Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu wraz ze sprawozdaniem finansowym.
b) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Boguchwała za 2020 rok.
c) Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Boguchwała za 2020 rok.
d) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Boguchwała za 2020 rok.
4. Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Boguchwały za 2020 rok.
a) Przedstawienie Uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego wniosku o udzielenie absolutorium dla Burmistrza Boguchwały za 2020 rok.
b) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Boguchwale o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Boguchwały z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
c) Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium Burmistrzowi Boguchwały za 2020 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy Boguchwała na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków.
6. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Boguchwała na 2021 rok.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Podkarpackiej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej sp. z o.o.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2021 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Boguchwała.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Boguchwała od PKP S.A. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności znajdujących się na niej obiektów budowlanych oraz na obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu Zasłużonego Obywatela Gminy Boguchwała.
12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Boguchwała.
13. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego za rok poprzedni.
14. Zamknięcie obrad.

Transmisja z posiedzenia Rady Miejskiej w Boguchwale będzie dostępna za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Boguchwała, pod linkiem: https://bip.boguchwala.pl/194,28048/28048/.

Liczba odsłon: 368
  • Data aktualizacji: 2021-06-17 15:09
  • |
  • Licznik odwiedzin: 14 978 445