36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie aktualności

XXXIII sesja Rady Miejskiej w Boguchwale

Pan Piotr Pustelny - Przewodniczący Rady Miejskiej informuje, iż XXXII sesja Rady Miejskiej w Boguchwale zwołana w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2020 poz. 713 z późn. zm), odbędzie się w dniu 18 marca 2021 roku o godz. 10:30 w formie zdalnej.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2021 rok.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Boguchwała.
4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych ,,Aglomeracja Rzeszowska”.
5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Boguchwała.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy Boguchwała na lata 2021-2025.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Boguchwała w 2021 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Boguchwalskiej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej sp. z o.o..
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w nowotworzonej Boguchwalskiej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej sp. z o.o.
10. Raport z wykonania w danym roku Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i efektów jego realizacji.
11. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2020 rok.
12. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2020 rok.
13. Informacja o zbytych i nabytych nieruchomościach w Gminie Boguchwała.
14. Zamknięcie obrad.

Transmisja, w czasie rzeczywistym, z XXXIII posiedzenia Rady Miejskiej w Boguchwale będzie dostępna za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Boguchwała, pod linkiem: bip.boguchwala.pl/194,28048/28048/.

Mieszkańcy, którzy chcieliby zabrać głos w trakcie sesji Rady Miejskiej w Boguchwale, powinni zgłosić ten zamiar Przewodniczącemu Rady i po uzyskaniu jego zgody, będą mogli skorzystać z przygotowanego w Urzędzie stanowiska komputerowego.

Liczba odsłon: 498
  • Data aktualizacji: 2021-04-21 15:16
  • |
  • Licznik odwiedzin: 14 650 634