36-040 Boguchwała | ul. Doktora Tkaczowa 134 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Budownictwo i nieruchomości

Planowanie przestrzenne

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BOGUCHWAŁA


ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

   


PLANY W OPRACOWANIU

    Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kielanówka i Racławówka

             OGŁOSZENIE BURMISTRZA BOGUCHWAŁY

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kielanówka i Racławówka gmina Boguchwała oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kielanówka i Racławówka gmina Boguchwała.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Boguchwale Uchwały nr XLII/496/2013 z dnia 14 sierpnia 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kielanówka i Racławówka gmina Boguchwała.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kielanówka i Racławówka gmina Boguchwała.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego miejscowego planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko i postępowania w jej sprawie.

Wnioski do miejscowego planu należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Boguchwale, ul. Doktora Tkaczowa 134, 36-040 Boguchwała w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2013 roku. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wnioski dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres um@boguchwala.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym, w Urzędzie Miejskim w Boguchwale, ul. Doktora Tkaczowa 134, 36-040 Boguchwała, w Biurze Obsługi Klienta  w terminie do dnia 31 grudnia 2013 roku. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków będzie Burmistrz Boguchwały.

Burmistrz Boguchwały Wiesław Dronka

  

          

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

      OGŁOSZENIE BURMISTRZA BOGUCHWAŁY

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Boguchwała oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Boguchwała dla terenu położonego w miejscowości Kielanówka i Racławówka.

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Boguchwale Uchwały nr XLII/495/2013 z dnia 14 sierpnia 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Boguchwała.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Boguchwała.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego studium oraz prognozy oddziaływania na środowisko i postępowania w jej sprawie.

Wnioski do zmiany studium należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Boguchwale, ul. Doktora Tkaczowa 134, 36-040 Boguchwała w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2013 roku. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wnioski dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres um@boguchwala.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym, w Urzędzie Miejskim w Boguchwale, ul. doktora Tkaczowa 134, 36-040 Boguchwała w Biurze Obsługi Klienta terminie do dnia 31 grudnia 2013 roku. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków będzie Burmistrz Boguchwały.

Burmistrz Boguchwały Wiesław Dronka

  


Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego

Gospodarka nieruchomościami

Budownictwo

  • Data aktualizacji: 2017-03-24 12:39
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 478 728