36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Sprawy obywatelskie

Dowód osobisty

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o wydanie dowodu osobistego,
 • kolorowa fotografia o wym. 35x45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrząca na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami (fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku).

Wniosek można złożyć również w postaci elektronicznej, opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP - do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o wymiarach co najmniej 492 x 610 pikseli i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB. Wniosek należy złożyć osobiście w siedzibie organu dowolnej gminy. Dowód osobisty odbiera się osobiście w urzędzie gminy, w którym został złożony wniosek.

Miejsce złożenia dokumentu: parter, pokój nr 1, tel. (17) 87 55 213

Opłaty: brak

Po odbiór dowodu osobistego należy zgłosić się po około 30 dniach osobiście w miejscu złożenia wniosku dowodowego.

Małoletni, którzy nie ukończyli 18 roku życia - wniosek o wydanie dowodu osobistego składa jeden z rodziców lub ustanowiony przez sąd opiekun prawny lub kurator (przy składaniu wniosku nie jest konieczna obecność dziecka, które nie ukończyło 5 lat). W przypadku dziecka, które ukończyło 5 lat wymagana jest jego obecność przy składaniu wniosku. Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia, jest ważny przez okres 5 lat od daty wydania dowodu osobistego. Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 5 rok życia, jest ważny przez okres 10 lat od daty wydania dowodu osobistego.


Ewidencja ludności

ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO LUB CZASOWEGO TRWAJĄCEGO PONAD 3 MIESIĄCE

Wymagane dokumenty:

 • wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem - udzielonym na podstawie art. 33 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Od 1 marca 2015 r. istnieje możliwość wymeldowania lub zgłoszenia wyjazdu za granicę droga elektroniczną. Możliwość załatwienia spraw drogą elektroniczną dotyczy osób mających potwierdzony profil zaufany na platformie e-PUAP.

Miejsce złożenia dokumentu: parter pokój nr 1, tel. (17) 87 55 213

Opłaty: Nie podlega opłacie skarbowej. Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega złożenie pełnomocnictwa w tej sprawie. Pełnomocnictwo udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu, nie podlega opłacie

Termin i sposób załatwiania: Niezwłocznie po złożeniu formularza.


ZGŁOSZENIE POBYTU STAŁEGO LUB CZASOWEGO TRWAJĄCEGO PONAD 3 MIESIĄCE

Wymagane dokumenty: zameldowania na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem - udzielonym na podstawie art. 33 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego.

 • do wglądu dowód osobisty lub paszport
 • wypełniony formularz meldunkowy z potwierdzeniem pobytu w lokalu dokonanym przez właściciela lokalu/domu lub osobę dysponująca innym tytułem prawnym do lokalu oraz do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do tego lokalu. Dokumentem tym może być: umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, akt notarialny, umowa najmu, decyzja administracyjna lub inny dokument potwierdzający prawo do lokalu.

Potwierdzenia pobytu dokonuje się w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia. Równocześnie można mieć jedno miejsce pobytu stałego i jedno miejsce pobytu czasowego. Organ wydaje z urzędu zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały, a na wniosek zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy.

Miejsce złożenia dokumentu: parter pokój nr 1 tel. (17) 87 55 213

Opłaty: zgłoszenie zameldowania nie podlega opłacie skarbowej. Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega złożone pełnomocnictwo w tej sprawie. Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu

Termin i sposób załatwiania: niezwłocznie po złożeniu formularza.

Inne informacje: zameldowanie na pobyt stały lub czasowy służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu osoby w miejscu, w którym się zameldowała.


WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DANYCH

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony wniosek o udostępnienie danych
 • dokumenty potwierdzające interes prawny 
 • w przypadku pełnomocnika dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictw

Miejsce złożenia dokumentu: parter, pokój nr 1, tel. (17) 87 55 213

Opłaty: opłata za udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców (dane dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem) wynosi 31 zł.

Termin i sposób załatwiania: udostępnienie danych z rejestru mieszkańców lub z rejestru zamieszkania cudzoziemców uzyskuje się po złożeniu wypełnionego formularza wniosku lub po przesłaniu zapytania o informację o danych z ww. rejestrów drogą korespondencyjną - w terminie do 14 dni od daty wpływu wniosku.


Urząd Stanu Cywilnego

ZGŁOSZENIE ZGONU

Zgłoszenia zgonu można dokonać w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty zgonu przez lekarza. Urząd Stanu Cywilnego w Boguchwale pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

Wymagane dokumenty:

 • karta zgonu wydana przez lekarza lub placówkę służby zdrowia,
 • dowód osobisty osoby zmarłej,
 • zezwolenie na sporządzenie aktu zgonu, wydane przez prokuratora - w sytuacji uzasadnionego podejrzenia, że przyczyną śmierci było przestępstwo lub samobójstwo,
 • ważny dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon - do wglądu,
 • paszport osoby zmarłej,
 • książeczka wojskowa osoby zmarłej,

Sposób załatwienia sprawy:

Akt zgonu rejestruje się w Urzędzie Stanu Cywilnego w miejscu zgonu.

Opłaty:

Zwolnione z opłaty skarbowej jest: 

 • sporządzenie aktu zgonu,  
 • pierwszy odpis skrócony aktu zgonu.

Opłacie skarbowej podlega:

 • kolejny odpis aktu zgonu - skrócony 22 zł, zupełny 33 zł,
 • pełnomocnictwo do zgłoszenia zgonu, jeśli takie zostało udzielone - 17,00 zł.

Zwolnione z opłaty skarbowej jest pełnomocnictwo udzielone: wstępnym (rodzice, dziadkowie), zstępnym (dzieci) oraz rodzeństwu.

Opłatę skarbową można uiścić: przelewem na konto BS Niechobrz: 11 9163 0009 2001 0000 0039 0002 lub na miejscu, w kasie Urzędu.

Telefon kontaktowy: 17 87 55 212
Telefon kontaktowy w nagłych przypadkach: 606 462 632


WNIOSEK O WYDANIE ODPISU AKTU STANU CYWILNEGO

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony wniosek
 • dowód osobisty do wglądu
 • potwierdzenie zapłaty opłaty skarbowej

Miejsce złożenia dokumentu: parter, pokój nr 2 tel. 17 87 55 212

Opłaty:

 • odpis skrócony aktu - 22 zł
 • odpis zupełny aktu - 33 zł
 • zaświadczenie o braku księgi lub aktu - 24 zł
 • pełnomocnictwo - 17 zł udzielone: wstępnym, zstępnym, rodzeństwu i małżonkowi jest zwolnione z opłaty skarbowej

WPISANIE ZAGRANICZNEGO AKTU DO POLSKIEJ KSIĘGI STANU CYWILNEGO

Wymagane dokumenty:

 • oryginał zagranicznego odpisu aktu stanu cywilnego
 • urzędowe tłumaczenie zagranicznego aktu na język polski przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula (nie dotyczy odpisów na drukach wielojęzycznych).

Nie podlegają wpisaniu fotokopie bądź kserokopie aktu chyba, że zgodnie z prawem państwa, w którym dokument został sporządzony, nie funkcjonują odpisy aktów stanu cywilnego tylko kserokopie. W takim przypadku kserokopia musi być poświadczona, przez urząd zagraniczny, który prowadzi księgi stanu cywilnego.

 • w przypadku, kiedy wnioskodawcą o wpisanie zagranicznego aktu urodzenia jest jedno z rodziców wymagana jest dodatkowo pisemna zgoda drugiego rodzica na wpisanie aktu do polskich ksiąg stanu cywilnego

Pozostałe osoby ubiegające się o transkrypcję, których akt nie dotyczy (wstępni, zstępni, rodzeństwo, osoba obca) powinny złożyć szczegółowe pisemne pełnomocnictwo od osoby, której akt dotyczy, w przypadku aktu urodzenia od rodziców małoletniego, którego akt dotyczy. Dokumenty składane wraz z wnioskiem nie podlegają zwrotowi.

Miejsce złożenia dokumentu: parter, pokój nr 2, tel. 17 87 55 212

Opłaty: opłacie skarbowej podlega:

 • wydanie odpisu zupełnego po wpisaniu zagranicznego aktu - 50zł
 • pełnomocnictwo - 17 zł.

Pełnomocnictwo udzielone: wstępnym (rodzice, dziadkowie), zstępnym (dzieci, wnuki), rodzeństwu i małżonkowi nie podlega opłacie.


ZAŚWIADCZENIE DO ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA ZA GRANICĄ

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o wydanie zaświadczenia
 • dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka
 • ważny dowód osobisty - do wglądu

Miejsce złożenia dokumentu: parter, pokój nr 2 tel: (17) 87 55 212

Opłaty:

 • opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia 38 zł
 • opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa 17 zł

Pełnomocnictwo udzielone: wstępnym (rodzice, dziadkowie), zstępnym (dzieci, wnuki), rodzeństwu i małżonkowi jest zwolnione z opłaty skarbowej

Termin i sposób załatwiania: Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą wydaje kierownik wybranego urzędu stanu cywilnego. Osoby uprawnione: Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą może otrzymać obywatel polski lub cudzoziemiec niemający obywatelstwa żadnego państwa zamierzający zawrzeć małżeństwo za granicą. Ze względu na to, że osoba, która ubiega się o wydanie zaświadczenia składa zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego konieczne jest jej stawiennictwo osobiste.


ZMIANA IMIENIA I NAZWISKA

Miejsce złożenia dokumentu: Osobiście - USC, parter, pok nr 2 tel: (17) 87 55 212

Opłaty: wydanie decyzji o zmianie imienia lub nazwiska 37 zł


Działalność gospodarcza

Ogólny opis zgłoszenia wpisu do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

Od 1 lipca 2011 roku powstała Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej prowadzona przez Ministerstwo Gospodarki, zmieniają się także zasady rejestracji działalności gospodarczej. Przedsiębiorca może zarejestrować działalność na stronie internetowej www.ceidg.gov.pl.

Aby osoba fizyczna mogła rozpocząć działalność gospodarczą powinna uzupełnić i złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG składa się oświadczenie o braku orzeczonych - wobec osoby, której wpis dotyczy - zakazów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 16-18 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis. Wpis jest dokonywany nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do CEIDG poprawnego wniosku. Przedsiębiorca ma prawo we wniosku o wpis do CEIDG określić późniejszy dzień podjęcia działalności gospodarczej niż dzień złożenia wniosku.

Numerem identyfikacyjnym przedsiębiorcy w CEIDG jest numer identyfikacji podatkowej (NIP). W momencie założenie jednoosobowej działalności gospodarczej prywatny numer NIP osoby fizycznej staje się numerem firmy. Jeżeli straciliśmy potwierdzenie nadania numeru NIP, to w Urzędzie Skarbowym składamy formularz NIP-5 w celu otrzymania duplikatu. Jeżeli nie pamiętasz nr NIP należy wystąpić o duplikat.

Zaświadczeniem o wpisie w CEIDG jest wydruk ze strony internetowej CEIDG. Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków zaświadczeń o wpisie w CEIDG. Nie ma obowiązku przedkładania w kontaktach z organami administracji publicznej zaświadczeń o nadaniu numeru NIP i REGON w sytuacji, gdy odpowiednie numery znalazły się we wniosku, w innych przypadkach zamieniono zaświadczenie na oświadczenie.

Integralną częścią wniosku o wpis do CEIDG jest żądanie:

 • wpisu albo zmiany wpisu do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON),
 • zgłoszenia identyfikacyjnego albo aktualizacyjnego, o którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników,
 • zgłoszenia płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszenia oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 • przyjęcia oświadczenia o wyborze przez przedsiębiorcę formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych albo wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej.

Do wniosku o wpis do CEIDG przedsiębiorca może dołączyć zgłoszenie rejestracyjne lub aktualizacyjne, o których mowa w przepisach o podatku od towarów i usług.

Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej wypełnia się również przy:

 • zmianie danych we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 • zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej,
 • wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej,
 • zawiadomieniu o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej.

 • Data aktualizacji: 2017-12-14 13:29
 • |
 • Licznik odwiedzin: 6 636 758